Sana Ghobbeh The wall grows at the root performance web

Sana Ghobbeh

Sana Ghobbeh is een in Iran gebo­ren kun­ste­na­res en kunst­on­der­zoek­ster die in Brussel woont. Wat ze wil onder­zoe­ken is het samen­gaan van archi­tec­tu­ra­le lec­tuur, inter­per­soon­lij­ke ver­tel­lin­gen en de ima­gi­nai­re evo­ca­tie van een open­ba­re ruim­te in de geest van de toe­schou­wer. Haar wer­ken bestaan uit een inter­ac­tie met bepaal­de archi­tec­tu­ra­le ele­men­ten waar­bij een per­for­mer zich enga­geert met de ver­stoor­de ste­de­lij­ke ruim­te en deze trans­for­meert in een evo­lu­e­ren­de con­text van enga­ge­ment. Zo wor­den nieu­we ver­ha­len gesug­ge­reerd als de modi van de prak­tijk ter­wijl ze tege­lij­ker­tijd momen­ten van onder­bre­king vol­gen en cre­ë­ren. De wer­ken zijn reflec­ties op de ste­de­lij­ke infra­struc­tu­ren en hun soci­o­po­li­tie­ke ken­mer­ken. De semi-fic­tie­ve ver­ha­len, die gedeel­te­lijk wor­den gevi­su­a­li­seerd door instal­la­ties die tege­lij­ker­tijd trans­for­me­ren, bie­den flash­backs naar belang­rij­ke soci­a­le gebeur­te­nis­sen. Sana stu­deer­de Architectuur in Teheran en behaal­de een mas­ter in Fine Arts in Zweden. Ze werk­te als onder­zoeks­as­sis­tent aan de archi­tec­tuur­u­ni­ver­si­teit van Umeå van 2013 tot 2015.

In haar resi­den­tie bij de Kunstenwerkplaats werkt Sana aan haar lan­ge­ter­mijn­on­der­zoek Performing Spaces — an explo­ra­ti­on on urban struc­tu­res and their inner-nar­ra­ti­ves”. In dit onder­zoek vraagt Sana zich af hoe een dias­po­ri­sche ste­de­lij­ke ruim­te kan wor­den opge­roe­pen en hoe het ver­haal van de inter­ac­tie tus­sen licha­men en infra­struc­tu­ren kan wor­den ver­teld. Welke woor­den en stem­men beschrij­ven het best de fysie­ke erva­rin­gen van deze licha­men en hoe kan een kun­ste­naar de won­de­ren van ruim­te­lij­ke inter­ven­tie ver­ta­len in een poë­tisch script voor performance?

Sana Ghobbeh cre­ëer­de bin­nen dit bre­de­re onder­zoek twee voor­stel­lin­gen, This wall grows at its roots” en The fer­ris wheel turns when the wind blows” en in de len­te van 2025 zal haar nieu­we voor­stel­ling Sugar CUBES” in pre­mi­è­re gaan in Beursschouwburg.