The Ferris wheel turns when the wind blows

Residenties

  • 07.11 > 19.11.2022
  • 19.07 > 25.07.2021

Een ver­haal over de inter­ac­tie tus­sen licha­men en infrastructuren.

In haar per­for­man­ce The Ferris wheel turns when the wind blows” ver­telt Sana over een stuk grond gele­gen in de Evin-wijk die zich uit­strekt van het noord­wes­ten van Teheran tot aan de voet van het Alborz-geberg­te. Door de grens tus­sen feit en fic­tie te ver­va­gen, nodigt ze ons uit om haar te vol­gen bij het uit­te­ke­nen van nieu­we ver­ha­len uit dit ste­de­lijk weefsel. 

In de wer­ken van Sana Ghobbeh ver­smel­ten sto­ry­tel­ling, de inter­pre­ta­tie van archi­tec­tuur en de ver­beel­ding van publie­ke ruim­te met elkaar tot poë­ti­sche per­for­man­ces. Door de inter­ac­tie tus­sen Sana’s han­de­lin­gen en wel­be­paal­de ele­men­ten van onze gebouw­de en/​of natuur­lij­ke omge­ving, blij­ken som­mi­ge his­to­ri­sche gebeur­te­nis­sen toch niet zo ver­vlo­gen als we soms den­ken. Met poë­zie, ver­beel­ding en fabu­la­tie ver­zet ze zich zich sub­tiel tegen de archi­tec­tu­ra­le ele­men­ten die van­daag nog steeds onder­druk­king in de hand wer­ken – tot ze begin­nen te wankelen… 

Deze per­for­man­ce maakt deel uit van Sana’s lang­lo­pend onder­zoek Performing Spaces — an explo­ra­ti­on on urban struc­tu­res and their inner-narratives”.


By & with: Sana Ghobbeh | Dramaturgical advi­ce: Maarten Van den Bussche | Radio voi­ce: Axel Bouhon | Thanks to Myriam Van Imschoot and Samah Hijawi | with the sup­port of KUNSTENWERKPLAATS