Residentie aanvragen

Nood aan een repe­ti­tie­plek in Brussel? KWP biedt ruim­te voor onderzoek‑, schrijf‑, cre­a­tie- en afmon­teer­re­si­den­ties. We wer­ken bewust niet met open calls, omdat we de enor­me dos­sier- en plan­last voor kun­ste­naars niet nog wil­len ver­ho­gen. Aanvragen voor resi­den­ties kun­nen dan ook het hele jaar door. Hoe? Stuur een mail­tje naar karlien.​vanhoonacker@​pianofabriek.​be en eva.​welkenhuyzen@​pianofabriek.​be met je artis­tie­ke plan­nen en de periode(s) waar­in je graag wil werken.

Onze keu­ze voor bepaal­de arties­ten is niet gebon­den aan spe­ci­fie­ke dis­ci­pli­nes, wel aan de mate waar­in een kunst­prak­tijk de gren­zen van haar eigen dis­ci­pli­nes opzoekt, trans- of inter­dis­ci­pli­nai­re con­nec­ties maakt of de gren­zen ver­kent die de kun­sten­sec­tor van ande­re sec­to­ren scheidt. Centraal staan een zin voor expe­ri­ment, een ster­ke artis­tie­ke dri­ve en een gro­te nieuws­gie­rig­heid. Daarbinnen heeft de KWP zich artis­tiek gespe­ci­a­li­seerd in: 1) Hybride vor­men door mul­ti- en trans­dis­ci­pli­nai­re manie­ren van wer­ken, dik­wijls van­uit per­for­man­ce of beel­den­de kunst 2) Dans (dik­wijls met een link naar pop/​urban culture/​contemporary sound) 3) Geluidskunst, media­kunst, audi­tie­ve expe­ri­men­ten met een sterk per­for­ma­tie­ve inslag, the­a­traal kader of cho­re­o­gra­fi­sche insteek 4) Jong of mid­ca­reer (Nederlandstalig) the­a­ter­werk met inter­na­ti­o­na­le poten­tie 5) Collectieve praktijken.

KWP beschikt over 3 mooie residentieruimtes:

- Een tech­nisch goed uit­ge­rus­te black box in GC Pianofabriek (Buenos Aires)

- De dans­stu­dio Elsenor, even­eens in GC Pianofabriek

- En de gro­te Studio Magnolia met dans­vloer in GC Elzenhof

- Op vraag kun­nen we in GC Pianofabriek ook gebruik maken van een mon­ta­ge­stu­dio voor geluid, extra dansstudio’s, een (film)auditorium, een schrijf- en expo­ruim­te, vergaderlokalen…