This wall grows at its roots

KWP production

Iraans kun­ste­naar en kunst­on­der­zoe­ker Sana Ghobbeh woont en werkt in Brussel. In haar per­for­man­ces ver­mengt ze een kri­ti­sche lezing van­uit archi­tec­tu­raal per­spec­tief met interper­soon­lij­ke, ware ver­ha­len en ver­beel­ding die ont­sproot aan het fysiek aan­we­zig zijn in spe­ci­fie­ke publie­ke ruim­tes. Om je eigen lichaam daar voor te stel­len, op die plek, en zo de rela­ties te onder­zoe­ken tus­sen his­to­ri­sche events, alle­daag­se han­de­lin­gen, en de posi­tie die ons lichaam inneemt in die omge­ving. Kun­nen poë­zie en fabu­la­tie ons hel­pen om klei­ne anti-acties te ont­dek­ken, sub­tie­le han­de­lin­gen die aan de sta­bi­li­teit schud­den van archi­tec­tu­ra­le ele­men­ten die oppres­sie in de hand wer­ken?

Deze per­for­man­ce maakt deel uit van meer­ja­ri­ge onder­zoeks­pro­ject Per­for­ming Spa­ces — an explo­ra­ti­on on urban struc­tu­res and their inner-nar­ra­­ti­­ves.

Concept & per­for­mance Sana Ghobbeh Dramaturgical advi­ce Maarten Vandenbussche Production Kunstenwerkplaats