The Silencing

Residencies

  • 07.02 > 12.02.2022

The Silencing onder­zoekt de rela­tie tus­sen col­lec­tie­ve aan­dachts­prak­tij­ken en een natuur die zich in een pro­ces van zwij­gen bevindt. Of beter gezegd, het onder­zoekt de ver­ha­len die wij — als men­sen — cre­ë­ren rond de natuur en de gelui­den die we beslui­ten eruit te selec­te­ren. Door mid­del van een per­for­ma­tie­ve en par­ti­ci­pa­tie­ve stra­te­gie wil The Silencing het publiek betrek­ken bij een col­lec­tie­ve reflec­tie: hoe kun­nen we col­lec­tief de gelui­den bena­de­ren van een wereld die aan het ver­stom­men is? Hoe kun­nen we ons een toe­komst voor­stel­len voor­bij die gelui­den? Voor dit pro­ject werkt David samen met dra­ma­tur­ge Simone Basani en geluids­kun­ste­naar Pali Meursault.

The Silencing — cre­a­tie nog in uit­voe­ring — gaat in pre­mi­è­re in het Kaaitheater, Brussel, in april 2022


con­cept & direc­ti­on david weber-krebs

dra­ma­tur­gy simo­ne basani

per­for­man­ce may abnet, ash­ley ho, julie mug­hun­da in col­la­bo­ra­ti­on with ezra fieremans

sound com­po­si­ti­on pali meursault

cos­tu­me design aidan abnet

light design pablo fontdevila

set design advi­ce paola villani

tech­ni­cal direc­tor pablo fontdevila

coa­ching of the per­for­mers isa­bel­le barth

com­mu­ni­ca­ti­on ali­ce ciresola

pro­duc­ti­on infi­ni­te endings

co-pro­duc­ti­on kaai­the­a­ter, new the­a­tre insti­tu­te of lat­via & pro­duc­tie­huis the­a­ter rot­ter­dam (for act: art, cli­ma­te, tran­si­ti­on), c‑takt, buda, wpzim­mer and walpurgis

with the sup­port of mon­ty and kunstenwerkplaats

fun­ded by the fle­mish authorities

thanks toQ-O2, de school van gaas­beek vzw, jonas rut­geerts, leo­nie per­syn, radical_hope