The Silencing

Residencies

  • 07.02 > 12.02.2022

The Silencing onder­zoekt de rela­tie tus­sen col­lec­tie­ve aan­dachts­prak­tij­ken en een natuur die zich in een pro­ces van zwij­gen bevindt. Of beter gezegd, het onder­zoekt de ver­ha­len die wij — als men­sen — cre­ë­ren rond de natuur en de gelui­den die we beslui­ten eruit te selec­te­ren. Door mid­del van een per­for­ma­tie­ve en par­ti­ci­pa­tie­ve stra­te­gie wil The Silencing het publiek betrek­ken bij een col­lec­tie­ve reflec­tie: hoe kun­nen we col­lec­tief de gelui­den bena­de­ren van een wereld die aan het ver­stom­men is? Hoe kun­nen we ons een toe­komst voor­stel­len voor­bij die gelui­den? Voor dit pro­ject werkt David samen met dra­ma­tur­ge Simone Basani en geluids­kun­ste­naar Pali Meursault.

The Silencing — cre­a­tie nog in uit­voe­ring — gaat in pre­mi­è­re in het Kaaitheater, Brussel, in april 2022

con­cept & regie: David Weber-Krebs

dra­ma­tur­gie: Simone Basani

per­for­man­ce: May Abnet, Ezra Fieremans, Ashley Ho

sound com­po­si­ti­on: Pali Meursault

cos­tu­me: Saiden Abnet 

light design: Pablo Fontdevila

pro­duc­ti­on: Infinite endings

co-pro­duc­ti­on: Kaaitheater & New Theatre insti­tu­te of Latvia (for act: art, cli­ma­te, tran­si­ti­on), C‑takt, Buda, Productiehuis Theater Rotterdam, WPzimmer and Walpurgis

with the sup­port of: the fle­mish authorities

thanks to: Q‑O2, KWP Kunstenwerkplaats, Monty, de School van Gaasbeek vzw and Jonas Rutgeerts