David Weber krebs

David Weber-Krebs

David Weber-Krebs (BE/D) is een kun­ste­naar en een onder­zoe­ker geves­tigd in Brussel en Gent. Hij stu­deer­de aan de Universiteit van Fribourg (CH) en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (NL). David ver­kent ver­schil­len­de con­tex­ten als basis voor een expe­ri­men­teel pro­ces, dat de tra­di­ti­o­ne­le rela­tie tus­sen het kunst­werk en zijn publiek in vraag stelt.

Recente wer­ken voor the­a­ters zijn de voor­stel­lin­gen Tonight, Lights out! (2011÷2013), Balthazar (2011÷2015) en The Guardians of Sleep (2017), en de instal­la­ties Immersion (2014) in het Weltkulturen Museum, Frankfurt en The Earthly Paradise (2017) in Museum für Neue Kunst, Freiburg.