My body as a commodity

Residencies

  • 12.06 > 30.06.2023
  • 02.05 > 05.05.2023
  • 18.04 > 21.04.2023


You know babes, as a woman in this world, you will be objec­ti­fied either way. You can never just be’, you have to deci­de to go with the ste­reo­ty­pe, or against it. Do you think I wake up like this? With fake tits, eye­las­hes, hot lin­ge­rie? It’s a cos­tu­me babes, I dress up as a male fan­ta­sy and I make good money out of it.’ — Chiqui 

Actrice en the­a­ter­ma­ker Anne-Laure Vandeputte werkt momen­teel aan My body as a com­mo­di­ty, een nieuw pro­ject waar­in ze onder­zoek ver­richt naar de com­plexi­teit van het lichaam in rela­tie tot het kunst­werk, met gen­der­be­le­ving en per­for­ma­tie­ve over­ga­ve als cen­tra­le thema’s.

Anne-Laure ver­trekt van­uit haar erva­rin­gen als actri­ce en model, waar­bij ze haar lichaam steeds ten dien­ste stelt van het kunst­werk en de maker. Telkens met een gro­te fysie­ke over­ga­ve, een inspan­ning om een zo authen­tiek moge­lij­ke inle­ving te berei­ken. Van deze authen­ti­ci­teit blijft later op beeld, waar­over zij immers geen beslis­sings­recht heeft, vaak niet 

veel meer over. Ook merkt ze op dat haar vrou­wen­li­chaam sterk bepaalt wat voor rol­len ze aan­ge­bo­den krijgt en hoe het geper­ci­pi­eerd wordt. 

In dit pro­ject onder­zoekt ze hoe ze als vrou­we­lij­ke queer per­for­mer de macht over haar lichaams­beeld kan behou­den, terug­clai­men, en of ze het überhaupt al kwijt was voor ze kun­ste­naar werd. Haar fas­ci­na­tie voor de rela­tie tus­sen lichaam en beroep, bracht haar naar de wereld van het seks­werk. Anne-Laure vraagt zich af in wel­ke mate haar beroep als uit­voe­rend kun­ste­naar ver­schilt van die van een seks­wer­ker, zowel op vlak van instru­men­ta­li­se­ring van het lichaam, als de vrou­we­lij­ke rol­len die ze aan­neemt als per­for­mer. Ze werkt samen met de Venezolaanse seks­wer­ker en ero­tisch per­for­mer Chiqui Love. Met Chiqui als spie­gel en per­for­ma­tie­ve gespreks­part­ner explo­reert Anne-Laure het span­nings­veld tus­sen macht en onder­wer­ping bij het aan­ne­men van een (al dan niet ste­reo­ty­pe­ren­de) rol. Op die manier onder­zoekt Anne-Laure hoe ze als the­a­ter­ma­ker het vrou­wen­lijf een authen­tie­ke, com­plexe­re sta­tus kan geven.