Monstrare/​Monere

KWP production

Residenties

  • 28.03 > 02.04.2022
  • 29.01 > 05.02.2022
  • 13.12 > 24.12.2021
  • 22.11 > 28.11.2021
  • 18.10 > 31.10.2021
  • 21.09 > 03.10.2021
  • 19.04 > 25.04.2021
  • 22.02 > 28.02.2021
  • 16.11 > 29.11.2020

Monstrare et/​ou Monere is een solo die hip­hop­dans en heden­daags onder­zoek naar het vraag­stuk van mon­ster­ach­tig­heid’ als een vorm van filo­so­fie door het lichaam heen mengt. Waar lig­gen de gren­zen tus­sen het nor­ma­le’ (nor­ma­tie­ve) lichaam en een lichaam dat als mis­vormd, mon­ster­lijk wordt erva­ren? Welke tegen­strij­dig­he­den ont­staan er in het idee van het mon­ster? En wel­ke inno­va­tie­ve per­spec­tie­ven op sek­su­a­li­teit of die­pe emoties?

Monstrare et/​ou Monere wil een veel­heid aan stand­pun­ten en inzich­ten bij de kij­ker ont­slui­ten. De erva­ring is zowel col­lec­tief als zeer indi­vi­du­eel, want het mon­ster is een cre­a­tie van een per­soon­lij­ke ver­beel­ding en is tege­lij­ker­tijd beïn­vloed door de idee­ën en col­lec­tie­ve fic­ties van een samenleving.

CHOREOGRAFIE / CHORÉGRAPHIE / CHOREOGRAPHY: Milø Slayers | COACHING: Stéphane Bourhis | PRODUCTIE / PRODUCTION: Kunstenwerkplaats, Wouter Hillaert | COPRODUCTIE / COPRODUCTION: Vooruit, Kunstencentrum STUK, Cultuurcentrum Brugge | MET DANK AAN / REMERCIEMENTS À / THANKS TO: Wouter Hillaert, Daniel Blanga Gubbay.