Azad

Azad was de naam van Lila Magnin’s over­groot­moe­der. Maar het woord bete­kent ook vrij”. In deze solo ver­kent Lila de com­plexi­teit van vrou­we­lijk­heid in een wereld die deze niet altijd begrijpt. Dit lichaam dat vaak wordt weer­ge­ge­ven als een zwaar­te, kan het niet juist een bron van kracht zijn? Of ligt vrij­heid mis­schien bui­ten het fysie­ke lichaam? Daar tus­sen­in, tus­sen man­ne­lijk en vrou­we­lijk, waar din­gen wazig zijn, en min­der mak­ke­lijk te categoriseren? 

Azad ver­beeldt een zeer per­soon­lij­ke lichaams­taal die van de ene vorm naar de ande­re ver­loopt, van de ene ener­gie naar de ande­re, van de ene staat naar de ande­re. Van vog­uing tot break­dan­ce, van Bharata Natyam tot hip­hop, van stand-up tot straat­show, van ernst tot licht­heid. Het is een men­se­lijk ver­haal, voor­bij gender.

cre­a­ti­on, cho­re­o­grap­her & inter­pre­ta­ti­on Lila Magnin | con­tri­bu­tors Claudia Bruno, Mercedes Dassy, Annlydie Groenen, Moya Michael, Stanley Ollivier, Jeanne Sauvat, Lorena Spindler | cos­tu­mes Aniyora Vegter | music Lila Magnin | ligh­ting Florentin Crouzet-Nico | dis­tri­bu­ti­on & mana­ge­ment Camille Philippot/​Get Down-Dancers Management | co-pro­duc­ti­on KVS, Mars — Mons Arts de la Scène | with the sup­port of GC Essegem, wp Zimmer, CC Jacques Franck, BAMP, Mestizo Arts Platform (WIPCOOP), Kopergietery

© Karolina Maruszak