Vera tussing

Vera Tussing

Vera Tussing stu­deer­de af aan de London Contemporary Dance School en werk­te de afge­lo­pen 10 jaar als dan­ser, maker en regis­seur in België, het Verenigd Koninkrijk, Canada en door­heen Europa. In 2011 ging Trilogy in pre­mie­re, een samen­wer­king met Albert Quesada, waar­na ze zich zet­te aan haar eigen pro­duc­ties You Ain’t Heard Nothing Yet (2012), T‑Dance (2014) en de bewe­ging-geluids­int­stal­la­tie Sound Bed. De voor­stel­ling The Palm of Your Hand cre­ëer­de Tussing in 2015 en Mazing zag het licht in 2016. In 2017 pre­sen­teer­de ze een her­wer­king voor blin­den of slecht­zien­den van The Palm of Your Hand in CND Paris. Deze voor­stel­ling is deel van The Humane Body Project met ImPulsTanz (Wenen), Kaaitheater (Brussel) en The Place (London) als partners.

Both, Two een duet met Esse Vanderbruggen ging in pre­mi­è­re in Kaaistudio’s in 2018. In 2019 zet­ten ze de stu­die naar ver­schil­len­de vor­men van het duet ver­der in het onli­ne pro­ject @duetthecity, in samen­wer­king met foto­graaf Stine Sampers en in een sculp­tu­ra­le instal­la­tie tij­dens Performatik 19 (Brussel). Tactile Quartet(s), een per­for­man­ce waar­in ze haar onder­zoek in tac­ti­li­teit uit­breidt naar muziek, ging in okto­ber 2019 in pre­mie­re bij Kaaitheater.

De cen­tra­le thema’s in het werk van Vera is het onder­zoe­ken van de manier waar­op de ver­schil­len­de zin­tui­gen onze per­cep­tie struc­tu­re­ren en het cre­ë­ren van een unie­ke en per­soon­lij­ke ont­moe­ting tus­sen publiek en per­for­mer. Vera is voor­ma­lig Research Associate bij South East Dance (Brighton), Workplace artist bij The Place, KAAP-maker (Oostende/​Brugge) en IN-FINITY kun­ste­naar (Brussel) en was tus­sen 2017 en 2021 artist-in-resi­den­ce bij Kaaitheater.