Choreographic sculp­tu­re #3 — COLLECTIVE

Residencies

  • 17.05 > 23.05.2021

Vera Tussing en de stu­den­ten van het Antwerpse Conservatorium (Artesis) wer­ken aan een bewe­gings­par­ti­tuur die de basis zal vor­men van een dura­ti­o­nal instal­la­ti­on per­for­man­ce onder de noe­mer, Choreographic Sculpture #3 — Collective met ver­schil­len­de inter­ven­ties op DANSAND!*.

De afge­lo­pen jaren werk­te Tussing aan ver­schil­len­de sculp­tu­ra­le pro­jec­ten, te begin­nen met Choreographic Sculpture #1 — Pathways als onder­deel van IN/FINITY en meer recent Choreographic Sculpture #2 — Hands — dat men­sen in staat stelt om meer gedif­fe­ren­ti­eer­de manie­ren van aan­ra­ken of zijn met aan­ra­king te ver­ken­nen via een klei­ne hand­sculp­tuur in hun eigen thuisomgeving.

De bewe­gings­sco­re die ze voor DANSAND! uit­voe­ren, zal de stick walk”, een sco­re uit Vera’s 2014 cre­a­tie T‑Dance als uit­gangs­punt nemen. In T‑Dance werd deze oor­spron­ke­lijk gecre­ëerd voor vier per­for­mers, maar zal nu wor­den aan­ge­past en getrans­for­meerd in een par­ti­tuur voor een gro­ter ensem­ble. Meerdere per­for­mers wor­den ver­bon­den door hou­ten stok­ken, in een oefe­ning van geme­di­eer­de aanraking.

Dit orga­nis­me” voegt de indi­vi­du­e­le bewe­gin­gen en inter­ac­ties van de per­for­mers samen tot één gro­te­re bewe­gings­prak­tijk. Wat voor soort wan­de­ling, bewe­ging of dans ont­staat er als je een groep men­sen met elkaar ver­bindt? Hoe kun­nen ze bewe­gen, rol­len, glij­den of duwen ter­wijl ze enigs­zins op afstand ver­bon­den blij­ven als deel van dit col­lec­tie­ve lichaam?

Er is geen hoofd­rol” in deze nieu­we dans. Mensen han­de­len of rea­ge­ren. Beweging vindt plaats door het col­lec­tie­ve lichaam. In bewe­ging ver­va­gen actie en reac­tie. Wanneer de ene hand de ande­re aan­raakt, via een stok, wie raakt dan wie aan? Een voort­du­rend gol­vend samen­spel waar sen­sa­ties wor­den ver­deeld en ontvangen.

Concept en spel: Vera Tussing & stu­den­ten Antwerps Conservatorium (Isaac Butler, Raphael Damasceno Ferreira de Moura, Agnese Forlani, Fyllenia Grigoriou, Marah Haj, Arnau Moreno i Grau, Oscar Pascual López, Valeria Secchi, Hanne Van Driessche, Flora Virag, Bjorn Vervecken, Anna Orfee Tibergien, Nicolas Verlinden) | Productie: Hiros