Bio Picture c Danny Willems

Sophia Rodriguez

Sophia Rodriguez (1984) is cho­re­o­gra­fe, per­for­mer, en cir­cus­ar­ties­te. Ze stu­deer­de dans, heden­daags cir­cus en fysiek the­a­ter in Venezuela, Cuba en Zwitserland. Ze werd sterk beïn­vloed door haar lang­du­ri­ge tra­ject met David Zambrano. Ze per­form­de bij Koen Augustijnen, Ayelen Parolin, DE MAAN, Siamese Cie. en Micha Goldberg. Momenteel werkt ze samen met Simon Van Schuylenbergh in zijn pro­ject Ne Mosquito Pas (2020) en is ze deel van de suc­ces­vol­le heden­daag­se ope­ra­voor­stel­ling A Revue (2020) van Benjamin Abel Meirhaeghe. In haar eigen werk gebruikt Sophia fysie­ke per­for­man­ce, stem en impro­vi­sa­tie als bouw­ste­nen voor ener­gie­ke en femi­nis­ti­sche voor­stel­lin­gen. In 2019 cre­ëer­de Sophia Ostentation, een pro­ject over de bete­ke­nis­la­gen gege­ne­reerd door (vrou­we­lij­ke) licha­men in onze kapi­ta­lis­ti­sche samen­le­ving. Deze indruk­wek­ken­de solo werd gese­lec­teerd voor Batârdfestival en de gean­nu­leer­de edi­ties van NEXT fes­ti­val en ImpulsTanz in 2020