Samah Hijawi Photo Credit Patrick Morarescu

Samah Hijawi

Samah Hijawi is een beel­dend kun­ste­na­res, onder­zoe­ker en cura­tor van Palestijnse afkomst. In 2014 kwam ze naar België. Het oeu­vre van Samah is erg veel­zij­dig en omvat zowel expo’s, lec­tu­re-per­for­man­ces, pod­casts en par­ti­ci­pa­tie­ve pro­jec­ten. In 2020 cre­ëer­de Samah bij­voor­beeld De Ramallah Club Network, een reeks van pod­casts over de com­plexi­teit van de Palestijnse dias­po­ra, in samen­wer­king met Radio Al Hara en Kunstenfestivaldesarts. Daarnaast werkt ze aan een doc­to­raat in de kun­sten over de esthe­tiek van de repre­sen­ta­tie in kunst­wer­ken gel­inkt aan de geschie­de­nis van haar geboor­te­land Palestina.

Typerend is dat haar pro­jec­ten meest­al meer­de­re jaren over­span­nen. Zo is er Aesthetics of the Political, een pro­gram­ma waar­in col­lec­tief wordt nage­dacht over hoe kun­ste­naars hun poli­tie­ke idee­ën in esthe­ti­sche vorm omzet­ten. In 2020 start­te ze Kitchen Table op. In dit lan­ge­ter­mijn­pro­ject ver­kent Samah diver­se culi­nai­re geschie­de­nis­sen en cul­tu­ren om beter te begrij­pen hoe deze onze hui­di­ge voed­sel­po­li­tiek beïn­vloe­den. Dit werk ver­trekt van­uit een his­to­risch per­spec­tief op han­del en eet­cul­tu­ren, inclu­sief onze spi­ri­tu­e­le en mytho­lo­gi­sche con­nec­ties met voed­sel, om die in ver­band te bren­gen met de heden­daag­se eet­cul­tu­ren in steden.