- the road, again

Residencies

  • 10.07 > 20.07.2023

- the road, again’ is een artis­tiek work-in-pro­gress per­for­man­ce ont­wik­keld in ver­schil­len­de gemeen­schap­pen in België, met als doel ruim­tes te cre­ë­ren voor bewo­ners om samen te komen en een beli­chaam­de uit­wis­se­ling te star­ten rond deco­lo­ni­a­le lite­ra­tuur. De per­for­man­ce wordt bege­leid door Raphael Philipe Damasceno, een dans­kun­ste­naar uit Brussel die een brug slaat tus­sen de tek­sten en fysie­ke en cre­a­tie­ve prak­tij­ken die hij ont­wik­kel­de tij­dens zijn masteronderzoek. 

Raphael zal zijn eigen tek­sten en het werk van Maria Lugones, Paula M. L. Moya en Rolando Vázquez met ons delen en ons uit­no­di­gen om col­lec­tief na te den­ken over Hoe is wie we zijn en van waar we spre­ken’ van belang voor het soort ken­nis dat we produceren?”.

Creation & Direction: Raphael Philipe Damasceno I Soundtrack: Floating Points, Pharoah Sanders, Caetano Veloso, José Miguel Wisnik I Voice in off: Raphael Philipe Damasceno I Text by Raphael Philipe Damasceno, Paula M. L. Moya, Maria Lugones, Rolando Vázquez and James Baldwin I Lyrics by Gregório de Matos / José Miguel Wisnik, inter­pre­ted by Edna Ferreira de Moura I English Translation and adapta­ti­on by Renata Lamenza I Scenography and cos­tu­me: Raphael Philipe Damasceno I Co-pro­duc­ti­on: RADAR Mechelen and ARSENAAL/LAZARUS, deSingel International Arts Centre I Video by Tuur Tisseghem edi­ted by Raphael Philipe Damasceno I Residencies: Passerelle Vzw, RADAR Mechelen, deSingel International Arts Centre, Kunstenwerkplaats I Dramaturgy and coach: Valeria Secchi and Christine Sollie, Karlla Girotto, Michelle Mlati and Juan Duque.


pic by Rana Bachir