No Place To Fall

Residencies

  • 24.01 > 05.02.2022
  • 20.12 > 25.12.2021

Een team astro­nau­ten bereidt zich voor op een ruim­te­mis­sie. Ze zijn vast­be­slo­ten om samen een nieuw en groots hoofd­stuk te brei­en aan het ver­haal van de mens­heid. Maar dan begint hun eigen ver­haal bar­sten te vertonen.

De 20ste eeuw kata­pul­teer­de de mens voor het eerst de damp­kring uit; de 21ste kon­digt zich aan als het strijd­to­neel voor een her­nieuw­de spa­ce race. Welke mys­te­ri­eu­ze aan­trek­kings­kracht oefent het uni­ver­sum op ons uit? Staan we aan de voor­avond van een nieu­we stap in de evo­lu­tie? En hoe voelt het om al het ver­trouw­de ach­ter te laten?

Dries Gijsels en co schep­pen een gon­zen­de micro­kos­mos bevolkt door ide­a­lis­ten en ruim­te­toe­ris­ten, door even­wich­ti­ge alles­kun­ners en gewiek­ste geeks. En intus­sen dijt het heel­al ver­der uit, traag maar gestaag.

Een kos­misch dra­ma over hoge­re ide­a­len en aard­se drif­ten. Een zoek­tocht naar ande­re per­spec­tie­ven en naar de waar­de van afstand nemen in instant-tij­den. Een sur­re­ëel reis­ver­haal over de vlucht voor­uit en de puin­hoop in de achteruitkijkspiegel.

Is er nog een weg terug, eens het aftel­len is begonnen?

Oh, man has inven­ted his doom. First step was tou­ching the moon.”

- Bob Dylan

con­cept, regie Dries Gijsels | cre­a­tie, spel Lola Bogaert, Cédric Coomans, Daniel Schmitz, Farbod Fathinejadfard, Eline Kuppens, Femke Stallaert | sce­no­gra­fie Sven Roofthooft | kos­tuum­ont­werp Anne-Catherine Kunz | dra­ma­tur­gie Bart Capelle | regie­as­sis­tent Marie Pien | geluids­ont­werp Daniel Schmitz | licht­ont­werp Bert Van Dijck | pro­duc­tie Monty, Perpodium | copro­duc­tie De Grote Post, Festival Cement | resi­den­ties K.A.K., KWP Kunstenwerkplaats, ARSENAAL/LAZARUS | met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid