Palm

Residencies

  • 26.09 > 15.10.2022

Palm (werk­ti­tel) is een the­a­ter­pro­ject rond palm­bo­men.

Palmen lei­den naar de pal­men­rij­en op de lungomare’s en de pro­me­na­des aan de Middellandse Zee; palm­olie­plan­ta­ges in de vroe­ge Congo-Vrijstaat; palm­olie­plan­ta­ges op Borneo die van­daag het regen­woud bedrei­gen; dadel­pal­men die als maat­staf die­nen voor het belang van oases in Noord-Afrika; palm­za­den op sche­pen van ont­dek­kings­rei­zi­gers en bota­nis­ten; wui­ven­de pal­men op de wit­te stran­den van altijd ver­re eilan­den op foto’s van vakan­tie-adver­ten­ties.

Als sym­bool van het tro­pi­sche en het exo­ti­sche, is de palm (en de palm beach in het bij­zon­der) dus ook gere­la­teerd aan exo­tis­me. Zo kan ze een nut­ti­ge meta­foor zijn voor de manier waar­op we naar het Globale Zuiden’ kij­ken (wel­licht zelf een geëxo­ti­seer­de term). Voor hoe we gebruik maken van de hulp­bron­nen uit dat Zuiden, en voor de manier waar­op het is geïn­te­greerd in de wereld­eco­no­mie en in ons eigen leven — zowel vakan­tie­oord als plan­ta­ge.

Hoe die per­cep­tie met de exploi­ta­tie is ver­bon­den en ver­we­ven, is een cen­tra­le vraag. Zijn resi­den­tie bij KWP in de Pianofabriek is het start­punt voor Lennerts onderzoek.