One

Residencies

  • 05.04 > 18.04.2021

Leven is van de ene kamer naar de ande­re gaan, ter­wijl je je best doet jezelf niet te sto­ten. – Georges Perec

In een dyna­mi­sche cross-over van dans­the­a­ter, video­gra­fie en live muziek toont ONE’ het calei­do­sco­pi­sche ver­haal van O. Voor deze jon­ge, ano­nie­me vrouw is de natuur­lij­ke ver­bin­ding tus­sen haar bin­nen­we­reld met de bui­ten­we­reld ver­bro­ken. Ze bevindt zich in iso­le­ment en doet pogin­gen zich te ver­hou­den tot haar omge­ving. Tot ze plots wél de drem­pel over­stapt. De bui­ten­we­reld blijkt te over­wel­di­gend te zijn en ze trekt zich opnieuw terug.

We laten ons inspi­re­ren door ver­ha­len van hiki­ko­mo­ri, Japanse (jon­ge) per­so­nen die zich vol­le­dig terug­trek­ken uit de maat­schap­pij. Ze komen soms jaren­lang hun kamer niet uit.

Tegenover deze emo­ti­o­ne­le ver­ha­len plaat­sen we de obser­ve­ren­de taal van Georges Perec, een Franse schrij­ver die in de jaren 1970 de bun­del Espèce d’espaces’ schreef. In deze bun­del onder­zoekt hij op foren­si­sche wij­ze het begrip dat wij heb­ben van ruimte.

Gemaakt met en door: Veerle Van Overloop, Olympia Kotopoulos, Isabela Manea, Olav Huizer, Joachim Rümke, Jelle Valk, Judith Blankenberg, e.a. | Geroduceerd door: ShELFISH | Co-pro­duc­tie: Grand Theatre Groningen |

Verwachte pre­mi­è­re: augus­tus 2022 Noorderzon Performing Arts Festival