Noon

Residencies

  • 01.03 > 07.03.2021

Sociale refe­ren­tie­ka­ders en sys­te­men zijn als pij­lers waar­mee het bewe­gen­de lichaam zich­zelf onder­steunt. Zijn het vas­te patro­nen en her­in­ne­rin­gen in ons lichaam? Staan onze licha­men op de auto­ma­ti­sche piloot? Wat als deze refe­ren­tie­ka­ders en sys­te­men er niet waren? Welk type lichaam zou­den we heb­ben? Is er een gemeen­schap­pe­lij­ke taal? Bestaat de notie van de ander nog…? 

Wat is het lichaam bui­ten refe­ren­ties’ van kleur en oor­sprong, voor­bij een stijl en over­ge­ërf­de codes? Voorbij de cul­tuur en trends die het lichaam vor­men. Is er een lichaam zon­der cul­tu­re­le refe­ren­tie? Een lichaam dat voor ieder­een diep her­ken­baar is, dat ver­wijst naar een staat van zijn zon­der exter­ne code en dat niet over een extern beeld gaat. Het is het lichaam dat bete­ke­nis kan geven en ont­van­gen en op een diep­gaan­de manier kan communiceren. 

Wat zijn de ken­mer­ken van dit fra­gie­le uni­ver­se­le lichaam”? Hoe defi­ni­eer je deze staat van zijn en lichaam? Hoe ont­wik­kel je werk­ba­re prin­ci­pes om dit te benoe­men en te bereiken?