Categoreez

Residencies

  • 04.01 > 17.01.2021

Categoreez ver­trekt van­uit Mrabtifi’s fas­ci­na­tie voor vog­uing, een dans uit de ball­roomsce­ne. De paral­lel met hip­hop intri­geert hem: bei­de under­ground cul­tu­ren ont­ston­den bij­na gelijk­tij­dig in dezelf­de New Yorkse con­text, van­uit gelijk­aar­di­ge drijf­ve­ren. Hoewel ze bei­de een artis­tie­ke manier vorm­den waar­op onder­druk­te min­der­he­den zich tegen het sys­teem ver­zet­ten om zich­zelf te kun­nen zijn en hun eigen­heid uit te druk­ken, ken­den ze elk een eigen ont­wik­ke­ling en zijn er nau­we­lijks kruis­be­stui­vin­gen. Waar hip­hop tra­di­ti­o­neel een erg mas­cu­lie­ne cul­tuur is, wor­den in vog­uing – ont­staan in de Afro-Amerikaanse en Latinx LGBTQ+-community – ver­schil­len­de cate­go­rie­ën van man­ne­lijk­heid én van vrou­we­lijk­heid in de verf gezet. Voor Mrabtifi en de dan­sers met wie hij werkt, voelt het natuur­lijk om de muren tus­sen bei­den neer te halen. De sym­bo­li­sche ver­zoe­ning tus­sen cat­walk en cypher – for­mats eigen aan de res­pec­tie­ve­lij­ke stro­min­gen – biedt ook aan het publiek de ruim­te om zich te uiten, zon­der bang te zijn voor de blik van een ander.

CONCEPT & CHOREOGRAFIE / CONCEPT & CHORÉGRAPHIE / CONCEPT & CHOREOGRAPHY Yassin Mrabtifi MET / AVEC / WITH Justine Theizen, Naim Belhaloumi, Alae-Eddine Belmiloudi MUZIEK / MUSIQUE / MUSIC Stef Heeren DRAMATURGIE / DRAMATURGY Kristin Rogghe ASSISTENT DRAMATURGIE / ASSISTANT DRAMATURGIE / ASSISTANT DRAMARTUGY Leila Burnotte PRODUCTIELEIDING / DIRECTRICE DE PRODUCTION / PRODUCTION DIRECTOR Chaella Nibigira PRODUCTIE / PRODUCTION Quetzal asbl COPRODUCTIE / COPRODUCTION KVS, Central/​La Louvière RESIDENTIES / RÉSIDENCES / RESIDENCIES Ultima Vez, KVS, Central/​La Louvière, Bronks DECOR- & LICHTONTWERP / CONCEPTION DE DÉCOR & LUMIÈRE / SET & LIGHT DESIGN Thomas Glorieux KOSTUUMONTWERP / CONCEPTION DE COSTUMES / COSTUME DESIGN Lieve Meeussen & Leila Burnotte