Yassin Mrabtifi

Yassin Mrabtifi

Yassin Mrabtifi brengt pop­cul­tuur, heden­daag­se dans, film, gevechts­kun­sten en hip­hop samen in zijn werk.
Yassin danst al sinds z’n der­tien­de. Net als vele ande­re hip­hop­dan­sers leer­de hij stij­len als pop­ping, loc­king en break­dan­ce ken­nen in de trein- en metro­sta­ti­ons van Brussel. Zo ont­wik­kel­de hij een eigen­zin­ni­ge en toe­gan­ke­lij­ke artis­tie­ke taal, een men­ge­ling van urban en heden­daag­se dans en stand-up come­dy. Hij voert een con­stan­te dia­loog met zijn publiek over de invloed van de kun­sten op de maat­schap­pij, over iden­ti­teit en de Brusselse gemeen­schap die zijn thuis is. Sinds 2013 maakt hij deel uit van het dans­ge­zel­schap Ultima Vez en van­af sei­zoen 2017 – 2018 ver­voeg­de hij ook het KVS-ensemble.

Dat leid­de tot enke­le mooie pro­jec­ten, zoals Dancing Stories: Gelé.e.s sur le bout de la lan­gue, waar­voor Mrabtifi het podi­um open­stel­de voor alle moge­lij­ke per­so­nen en ver­ha­len en uit die cre­a­tie­ve men­gel­moes een dans­voor­stel­ling puur­de, die liep in de zomer van 2020. From Molenbeek with Love was Mrabtifi’s eer­ste solo­per­for­man­ce als cho­re­o­graaf én dan­ser. Hij werd ook door Seppe Bayens gevraagd om mee te wer­ken aan Birds, opnieuw een soci­a­le cho­re­o­gra­fie waar­bij de muur tus­sen per­for­mers en publiek werd gesloopt. Deze voor­stel­ling begon medio 2021 en zal terug te zien zijn in de len­te van 2022

In het voor­jaar van 2022 komt Mrabtifi met een gloed­nieu­we voor­stel­ling, Categoreez, waar­in alle moge­lij­ke vor­men van hok­jes­den­ken wor­den geban­nen: Mrabtifi com­bi­neert hip­hop met vog­uing, een mas­cu­lie­ne met een vrou­we­lij­ke cul­tuur, en maakt van die unie­ke kruis­be­stui­ving een ode aan de vrijheid.