The Good Life

KWP production

Residenties

  • 25.07 > 28.07.2022
  • 29.03 > 04.04.2021

Everything is wrong.” (Henrik Plenge Jakobsen, Deense kunstenaar)

***

Wat is een goed leven? Waaruit bestaat zo’n leven als je tege­lijk de eco­lo­gi­sche cri­sis onder ogen pro­beert te zien? The Good Life neigt naar een ant­woord, maar blijft ook han­gen bij de vraag.

Sébastien Hendrickx was de voor­bije vijf­tien jaar voor­al als actief als dra­ma­turg, onder meer voor podi­um­kun­ste­naars als Benjamin Verdonck, Alexander Vantournhout en Luanda Casella. Naast zijn werk als co-orga­ni­sa­tor voor Extinction Rebellion, wil­de hij ook een poë­tisch ant­woord for­mu­le­ren op de natuur­his­to­ri­sche omwen­te­ling die we op dit moment meemaken.

Wat Hendrickx voor­al intri­geert, is de ver­war­ren­de tegen­stel­ling tus­sen wat er op ons afkomt, en het dage­lijk­se leven — met al zijn klei­ne en gro­te­re zor­gen en rou­ti­nes. Voor The Good Life werkt hij samen met licht­ont­wer­per Michaël Janssens, geluids­com­po­nist Jürgen De Blonde en sce­no­gra­fe en kos­tuum­ont­werp­ster Karolien Nuyttens.

The Good Life is een poly­fo­ne com­po­si­tie van gelui­den, melo­die­ën en flar­den tekst. Ze speelt zich af in het (half)donker, 360 gra­den rond­om het publiek. De figuur die spreekt, wis­selt voort­du­rend van stem en gedaan­te. Hij valt van klaag­zang in zelf­spot, in kwaad­heid, in weer­stand, in veerkracht.

Is het mooi weer van­daag? Wel, ja en nee.

com­po­si­tie, tekst & spel: Sébastien Hendrickx

licht­ont­werp, spel­coa­ching & tech­ni­sche uit­voe­ring: Michaël Janssens

muziek- & geluids­ont­werp: Jürgen De Blonde

sce­no­gra­fie: Karolien Nuyttens

dra­ma­tur­gisch advies: Kristof Van Baarle, Charlotte De Somviele

pro­duc­tie: Kunstenwerkplaats de Pianofabriek, Myotherwork, Wordpress​.com

copro­duc­tie: C‑takt, Kunstencentrum Buda

met de steun van Vlaamse Gemeenschapscommissie

resi­den­ties: KAAP, HETBOS, TAZ

gra­fisch ont­werp: Ward Heirwegh

met dank aan: Mathieu Hendrickx, Houria Bouteldja, Christophe Meierhans, Guy Gypens, Bosse Provoost, Ezra Veldhuis, Luanda Casella, Geert Belpaeme, Louis Vanhaverbeke, Frederik Le Roy, Katrien Stragier, Donald Berlanger