Tantra For Beginners

KWP production

Residenties

  • 05.06.2023

Tantra For Beginners is een voor­stel­ling die de raak­vlak­ken tus­sen zelf­hulp en soma­ti­sche prak­tij­ken onder­zoekt, met de hyper-geïn­ter­pre­teer­de soma­ti­sche prak­tijk van Tantra als para­dig­ma. Nathan Ooms, Castélie Yalombo Lilonge en Rosie cre­ë­ren een zelf­ge­maak­te, absur­de Tantra prak­tijk in een the­a­tra­le con­text. Hoe berei­ken we zelf­ont­dek­king, de-sub­jec­ti­ve­ring en bevrij­ding door de beoe­fe­ning van Tantra? Doe mee voor een avond van ver­ken­ning en ontdekking.

Concept: Rosie Sommers | Performers: Castélie Yalombo Lilonge, Nathan Ooms & Rosie Sommers | Spiritual gui­de: Elle Van Campenhout | Production: Kunstenwerk­plaats, VierNulVier