Ostentation

KWP production

In Ostentation wil Sophia Rodriguez de ver­schil­len­de bete­ke­nis­la­gen onder­zoe­ken die vrou­wen­li­cha­men gene­re­ren in onze soci­a­le en fysie­ke, kapi­ta­lis­tisch geo­ri­ën­teer­de samen­le­ving. Dit doet ze door stil te staan bij de beel­den die ande­ren cre­ë­ren én bij de beel­den die we op ons­zelf en ons eigen lichaam pro­jec­te­ren. Deze twee soor­ten vor­men van repre­sen­ta­tie zijn soms in over­een­stem­ming en soms in con­flict. De per­for­man­ce gene­reert bete­ke­nis om die ver­vol­gens weer te ont­le­den en steeds ande­re die­pe­re en gevoe­li­ge lagen bloot te leg­gen. Het publiek wordt onder­deel van een speels spel dat de gren­zen tus­sen zijn en (re)presenteren opheft. 

In 2019 maak­te Sophia Rodriguez deze indruk­wek­ken­de solo over de bete­ke­nis­la­gen gege­ne­reerd door (vrou­we­lij­ke) licha­men in onze kapi­ta­lis­ti­sche samen­le­ving en in novem­ber 2024 speelt ze Ostentation maar liefst 7x in Brussel.

Concept, Scenography, Costumes, Direction: Sophia Rodríguez | Conceptual part­ners: Julia Reist, Vincent Focquet | Assistant direc­tor: Vincent Focquet | Performer: Sophia Rodríguez | Music: Tomas Proksch | Dramaturgy: Jonas Rutgeers | Collaborators: Oneka von Schrader, Nina Richard, Lisa Skwirblies, Micha Goldberg, Alina Arshi, Lászlo Sandig, Maxime Smeets, Manuela Aranguibel Molano, Mauricio Cruz, Simon Van Schuylenbergh, Freek Willems | Vocal advi­ser: Lester Arias | Production and Co-pro­duc­ti­on: Kunstenwerkplaats | Photo: Leontien AllemeerschWith spe­ci­al thanks to: Tempus-Fugit, Volksroom, ARPWith the sup­port of the Vlaamse Gemeenschapscommissie