Ne Mosquito Pas

KWP production

Residenties

  • 20.06 > 25.06.2022
  • 23.05 > 28.05.2022
  • 02.08 > 08.08.2021
  • 12.07 > 18.07.2021
  • 14.09 > 20.09.2020

De neo­li­be­ra­le ide­o­lo­gie die onze samen­le­ving beheerst is gete­kend door een stre­ven naar suc­ces. Maar dit stre­ven gene­reert meer ver­lie­zers dan win­naars. Deze ver­lie­zers wor­den vaak onzicht­baar gemaakt, of maken zich­zelf onzicht­baar. In Ne mosqui­to pas bevra­gen podi­um­kun­ste­naars hun eigen ver­hou­ding tot suc­ces en falen door aan de slag te gaan met ele­men­ten die ze zelf als gefaald’ erva­ren bin­nen hun prak­tijk. Ze ver­ken­nen idee­ën die het uit­ein­de­lijk nooit tot een voor­stel­ling haal­den. De dele­ted sce­nes’, in de rui­me zin van het begrip, uit hun vori­ge wer­ken vor­men het ver­trek­punt voor een kor­te (solo) per­for­man­ce waar­in ze een nega­tie­ve on(aan)gepaste twee­de­hands’ ver­sie van hun artis­tie­ke prak­tijk opvoe­ren, waar­in een cate­go­risch onder­scheid tus­sen goe­de en slech­te smaak als onbruik­baar wordt ver­klaard. Het bege­lei­den­de mot­to daar­bij is: If you at first don’t suc­ceed fai­lu­re may be your sty­le” (Quentin Crisp).

Research: Simon Van Schuylenbergh, Nathan Ooms, Anna Franziska Jäger Participating – arties­ten: Micha Goldberg, Sophia Rodriguez, Benjamin Abel Meirhaeghe, Chiara Monteverde, Pierre Patrice Kasses, Stef Meul, Sophie Melis, Alina Arshi, Anne-Charlotte Bisoux, Bjorn Floréal, Luis Ramirez Muñoz, Sophia Bauer, Nona Buhrs, Nathan Ooms, Marivi Gazeta, Anna Franziska Jäger, Castélie Yalombo, Ivan Lucadamo, Giulia Piana, Simon Van Schuylenbergh, Hanako Hayakawa, Simon Baetens, Willem De Wolf, Sofia Danae Vorvila, Musia Mwankumi, Jacopo Buccino, Dahlia Pessemiers, Jonathan Franz, Désirée 0100, Loucka Elie Fiagan, Dolores Hulan, Natacha Nicora, Rosie Sommers, Elke Van Campenhout, Philippe Beloul, Sarah Bekambo, Charlotte Nagel, Victor Dumont, Yasmi Youb, Désirée Cerocien, Lydia Mcglinchey, Milka Kongi, Eli stef­fen, Ariadna Rubio, Xenia Perek (en meer) Light design Max Adams Setting: Veronika Bez & friends, Bart Van Schuylenbergh Flyer: Maya Strobbe Websi­te: Stijn Van Renterghem, Deveny Faruque, Maya Strobbe Produc­ti­o­nal sup­port: Volksroom Brussels in col­la­bo­ra­ti­on with Kunstenwerkplaats Extra sup­port: de t h e a t e r m a k e r, CAMPO, wpzim­mer, Buda, Artist Commons, GC De Platoo, deco­ra­te­lier, deSingel, Cultureghem, Atelier210, Het Bos, La Balsamine, VIERNULVIER, de Koer, VGC Kunsten en de Vlaamse overheid.