Latitudes

Co-productie

Stijn Demeulenaere pro­beert ruim­tes, plaat­sen, land­schap­pen en eco­lo­gie­ën te begrij­pen door ernaar te luis­te­ren. Soms neemt hij hun geluid op. In zijn Latitudes brengt hij gelui­den van over de hele wereld samen en onder­zoekt hij hoe fau­na, flo­re, men­sen, kli­maat en geo­lo­gie klin­ken. Hoe ze op elkaar inwer­ken door de tril­len­de lucht. Geluiden van de toen­dra en de jun­gle. De Noordzee en de savan­ne, de stad, het bos en het dorp. Stijn zoekt naar struc­tu­ren en vor­men waar deze zeer ver­schil­len­de gelui­den in elkaar haken, op elkaar inwer­ken. Hoe gelui­den ver­wach­tin­gen wek­ken en hoe we met deze ver­wach­tin­gen kun­nen spe­len. Bovenal bouwt Stijn een nieuw efe­meer land­schap van al deze stuk­jes werelds geluid. De leng­te van een com­po­si­tie is betoverend.

Momenteel bevat Latitudes opna­mes uit onder ande­re Zweden, Finland, Gabon, Roemenië, Frankrijk, Kenia, Indonesië, Noorwegen, Italië, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Libanon en België. Stijn gebruikt dit mate­ri­aal om com­po­si­ties en sounds­cas­pes te maken en ver­weeft ze in live sets.

Stijn is een geluids­kun­ste­naar en field recor­dist uit België. Zijn prak­tijk is gecen­treerd rond twee vra­gen. Enerzijds onder­zoekt Stijn hoe we bete­ke­nis geven aan geluid. Anderzijds is hij gefas­ci­neerd door de rela­tie tus­sen geluid en plaats. Latitudes is een pro­ject in voort­du­ren­de ont­wik­ke­ling. Stijn neemt regel­ma­tig nieu­we ruim­tes op en blijft de set her­wer­ken. Als er genoeg tijd en ruim­te is, maakt Stijn ook opna­mes in de ste­den en plaat­sen waar hij optreedt, en ver­werkt hij dit mate­ri­aal in zijn live­sets.

In okto­ber 2017 ver­scheen Stijns eer­ste album in het kader van het Latitudes-pro­ject op Silken Tofu: Latitudes — September 2016. Hij werkt nu aan het twee­de album.


Lees, zie en hoor meer op:

http://​stijn​de​meu​le​nae​re​.be/la…

http://​stijn​de​meu​le​nae​re​.be/la…

Latitudes is sup­por­ted by the Kunstenwerkplaats and recei­ved fun­ding from the Flemish Community.


Recording in Iceland, pic by Richard Youell.
Recording in Iceland, pic by Richard Youell.
Recoring in Iceland, pic by Laura Weber.
Latitudes live at Atlantikwall, pic by Geert Coppens.