Holding Present

Co-productie

Residenties

  • 15.05 > 27.05.2023

Holding Present is een nieu­we samen­wer­king tus­sen cho­re­o­gra­fe Ula Sickle en Ictus. Holding Present wil ach­ter­ha­len hoe uit een indi­vi­du­eel gebaar een krach­ti­ge col­lec­tie­ve daad kan groeien.

Op de klank van met elkaar ver­vloch­ten com­po­si­ties van Alvin Lucier, Pauline Oliveros, Stellan Veloce en Didem Coskunseven werkt een groep van acht per­for­mers lang­zaam en bewust naar een momen­tum toe, een breek­punt, waar indi­vi­du­en ver­smel­ten tot één kri­ti­sche massa.

De groep maakt gebruik van onge­wo­ne instru­men­ten, zoals snor­re­bot­ten, alu­mi­ni­um bui­zen, ste­nen, mega­fo­nen, en een modu­lai­re syn­the­si­zer. De dan­sers en muzi­kan­ten wer­ken samen om zowel muziek als cho­re­o­gra­fie tot leven te wek­ken. De per­for­mers komen op nieuw ter­rein met elkaar in con­tact en schet­sen per­spec­tie­ven voor het heden.

En naar­ma­te de tijd ver­strijkt wordt ook het publiek zelf mee in het stuk ver­we­ven. Het publiek maakt deel uit van het moment, en wordt mee ver­ant­woor­de­lijk voor het momen­tum. Holding Present is een uit­no­di­ging en een door­tas­ten­de repe­ti­tie voor het leg­gen van de fun­da­men­ten van de collectiviteit.

Concept, cho­re­o­grap­hy: Ula Sickle I Creation and per­for­man­ce: Amanda Barrio Charmelo, Marina Delicado, Marie Goudot, Ruben Orio, Michael Schmid, Mohamed Toukabri, Tom Pauwels & Ula Sickle I Concept, musi­cal direc­ti­on: Tom Pauwels (Ictus) I Composers: Didem Coskunseven, Alvin Lucier, Pauline Oliveros, Stellan Veloce I New instru­ments: by Gert Aertsen I Light and sound: Ofer Smilansky I Scenography: Richard Venlet I Costumes: Wang Consulting I Production: Ictus & Outline I Co-com­mis­si­on of the pie­ce by Didem Coskunseven: Ircam-Centre Pompidou and Ictus I Coproduction Ircam/​Les Spectacles vivants-Centre Pompidou, Concertgebouw Brugge, Kunstenwerkplaats & Perpodium I With the sup­port of Tax Shelter of the Belgian Federal Government I We ack­now­led­ge the sup­port of the Canada Council for the Arts