FRICTION

KWP production

Residenties

  • 18.09 > 30.09.2023
  • 04.09 > 08.09.2023
  • 28.02 > 24.03.2023
  • 11.10 > 17.10.2021
  • 16.08 > 29.08.2021
  • 15.02 > 21.02.2021

FRICTION een SPEELTUIN VAN LEVENSLOPEN

Dwalend door de wereld van hyper­the­ra­pie, soa­p­il­lu­sies en pro­jec­ties van mis­ver­stan­den her­ont­dekt een groep men­sen de schoon­heid van een ont­moe­ting. Ze gaan voor­bij aan het glad­de opper­vlak­ki­ge con­tact en leren te genie­ten van de dra­ma­ti­sche dyna­miek van geven en nemen tus­sen tegen­ge­stel­de krach­ten. In plaats van fric­tie te ver­mij­den, ver­ken­nen ze het als een prak­tijk van transformatie.


In een speel­tuin van bio­gra­fie­ën ont­staat een wir­war van gedach­ten, ver­lan­gens, ang­sten, en dwang­ma­ti­ge han­de­lin­gen, gecre­ëerd door licha­men, die gecon­di­ti­o­neerd zijn door ver­ha­len die we pro­jec­te­ren op ons­zelf of op ande­ren. Ontmoeten we elkaar echt, als we alleen ons­zelf spie­ge­len in de ander? 

Sophia Rodriguez onder­zoekt met haar per­for­mers de actie van wrij­ving als een stra­te­gie om ons te ont­doen van psy­cho­lo­gi­sche en cul­tu­re­le baga­ge die ons beperkt om ons met elkaar te ver­bin­den. Frictie wordt een bewust geko­zen han­de­ling van het tegen elkaar aan wrij­ven van pro­jec­ties, over­tui­gin­gen en iden­ti­tei­ten als­of het stuk­ken droog dood hout zijn. Als we het tegen elkaar aan wrij­ven van ono­ver­brug­ba­re ver­schil­len vol­hou­den, zal dat een enor­me hit­te in onze geest en lichaam cre­ë­ren; onze pant­sers zul­len afbran­den, in ieder geval zal er weer vocht in onze manier van den­ken ver­schij­nen: vita­li­se­ren­de vocht­ge­bie­den van onbe­ken­de visies en ver­lan­gens, een vloei­baar zijn die onze com­fort­zo­ne ver­nie­tigt, die gemaakt is door de nar­ra­tie­ven waar­mee we ons­zelf vast zet­ten. Kunnen we ons aan­pas­sen aan wat ver­bin­ding nodig heeft, en niet aan wat nodig is voor wie we den­ken dat we moe­ten zijn. 

In FRICTION spe­len we met het scha­ke­len tus­sen ver­schil­len­de sfe­ren van ver­bin­ding. Schatgraven in de diep­te, het opper­vlak­ki­ge, het kunst­ma­ti­ge, het natuur­lij­ke, het sen­ti­men­te­le, het intel­lec­tu­e­le, het intie­me, het opi­ni­ë­ren­de. Niets wordt ver­me­den om wrij­ving te laten ontstaan.

Concept: Sophia Rodriguez I Text is cre­a­ted by the per­for­mers I Performers: Anna Franziska Jäger, Vincent Focquet, Simon Van Schuylenbergh, Robert Steijn, Martina Calvo, Sophia Rodriguez I Dramaturgy: Robert Steijn I Outside eye: Meg Stuart & Louise Van den Eede I Costume design and props: Sofie Durnez I Scenography: Sofie Durnez, Sophia Rodriguez I Music: Gašper Piano I Voices and song let­ters: Kalé Rodriguez Goldberg, Simone Rodriguez Goldberg, Audra Runnels, Azul Belmar en Violeta Belmar I Sound design: Korneel Moreaux I Light design: Jan Maertens I Animation/​GIF & dra­wings: Martina Calvo I Pole dan­ce advi­ce: Majo Cazares I Production: KWP Kunstenwerk­plaats I Co-pro­duc­ti­on: Toneelhuis, VIERNULVIER & BUDA I With the sup­port of De Grote Post, Kaaitheater & NEXT Festival I With the finan­ci­al sup­port of The Flemish Community, the Flemish Community Commission and Taxshelter I Thanks to Micha Goldberg, Mary Gloria Pacheco, Benjamin Vandewalle, Marie Umuhoza, Jozef Wouters, Benjamin Abel Meirhaeghe, Julia Reist, Eevi Kinnunen, Helena Araujo, Rosie Sommers, Lazará Rosell Albear, Horacio Macuacua, Oneka von Schrader, Thomas Proksch & Tim Coenen.

Image desig­ned by Sophia Rodriguez