Everybody Lives Here

KWP production

Residenties

  • 20.02 > 25.02.2023

an explo­ra­ti­on of each other’s listening

Sta even stil. Ga zit­ten, mis­schien. Kijk om je heen, luis­ter. Misschien is het luid om je heen, mis­schien stil, mis­schien klop­pen die begrip­pen niet. Wat hoor je? Geluiden komen over­al van­daan, uit alle rich­tin­gen. Onder de drem­pel van je bewust­zijn stelt een ruim­te, een plaats zich aan je voor. Je richt je eerst op één geluid, en dan merk je dat er een ander geluid naast staat, mis­schien inte­res­san­ter, intri­ge­ren­der. Een geluid dat bij­na onder de drem­pel van je aan­dacht kwam. En zo luis­ter je ver­der, sprin­gend van geluid naar geluid tot je een hele wereld voor jezelf hebt gecreëerd.


Stijn Demeulenaere en het duo The Third Guy pre­sen­te­ren een pro­ject waar­bij veld­op­na­mes en muziek­in­stru­men­ten een inter­ac­tie aan­gaan met de natuur­lij­ke soni­sche omge­ving van een plek. Door real time inter­ac­tie cre­ë­ren de per­for­mers lagen van gelui­den die alle­maal met elkaar inter­a­ge­ren, waar­door een meer­la­gi­ge tri­a­loog ont­staat, gebon­den tus­sen tijd­sli­ne­a­ri­teit en de ruim­te. Met Everybody Lives Here wil­len we een voor­stel­ling maken die het geluid van ruim­tes ver­kent. We wer­ken met het geluid van een plek, voe­gen daar onze eigen gelui­den aan toe en gebrui­ken die om de audi­tie­ve iden­ti­teit van de ruim­tes waar­in we spe­len te bena­druk­ken. Via een inter­ac­tie tus­sen de drie per­for­mers en het publiek wil­len we een geluids­om­ge­ving cre­ë­ren die het soni­sche wezen van plaat­sen, hun akoes­tiek, hun sounds­ca­pe en het luis­te­ren van het publiek en ons­zelf onder­zoekt. De voor­stel­ling is bij uit­stek geschikt voor in situ per­for­man­ces, maar werkt ook op een podi­um, in con­cert­za­len of ande­re gebouwen.

Makers: Stijn Demeulenaere, Ruben Orio & Primož Sukič | Production: Kunstenwerk­plaats | co-pro­duc­ti­on: C‑Takt, Musica & Wilde Westen | With the help of: De Grote Post, SMOG, Zavod Sploh & SKICA Berlin | Supported by: The Flemish Community & The Flemish Community Commission of the Brussels Capital Region