ENSEMBLE PIECE EXHUME BURIED CRIES BEAUTY LOVE REANIMATE THE DEAD

KWP production

Residenties

  • 24.07 > 04.08.2023

ENSEMBLE PIECE EXHUME BURIED CRIES is een mythe over een volk, *el Hayawan, *el Ghoul, *Shjema T’wila die geheel hun eigen rit­me vol­gen, zich niet vol­le­dig iden­ti­fi­ce­ren met één idee of cul­tuur noch zich ste­vig ver­zet­ten tegen het beken­de. Ze bestaan en bewe­gen in een paral­lel­le wereld met ons. Ze zijn niet zeker van de din­gen in onze wereld, ze zijn zeker van de din­gen in hun dimen­sies en delen ze graag met onze wereld. Ze bewe­gen zich tege­lij­ker­tijd in ver­le­den, heden, toe­komst de ver­beel­ding in.


BEAUTY LOVE

Voor deze cre­a­tie hangt El Kharraz Alami veel in de omge­vin­gen waar haar voor­ou­ders bewo­gen en ver­ble­ven. Ze laat zich onder­dom­pe­len in de dans, zang, muziek, gebrui­ken, schaars­te, delen, ritu­e­len en tra­di­ties om kan­ten van zich­zelf aan te wak­ke­ren die ze anders niet meer ont­moet en moge­lijk ver­lo­ren gaan.


REANIMATE THE DEAD

Wat is gedwon­gen begra­ven en nog onont­dekt en heeft geen ruim­te gekre­gen om zich in vrij­heid te ont­wik­ke­len? Hoe klinkt, ziet, beweegt en wat ver­telt het wan­neer we het weer in leven roepen? 


*el Hayawan wezens *el Ghoul boze” geest *Shjema T’wila hoge bomen

Concept & regie: Khadija El Kharraz Alami I Spel: Lois Lumonga Brochez, Khadija Massaoudi & Khadija El Kharraz Alami I Regie-assis­tent: Nouha Rannoun I Dramaturgie: Kopano Maroga & Esther Severi I Lichtontwerp: Luc Schaltin I Muziek: Michelle Samba IGeluid:Peter Zwart I Techniek: Dewi Mik I Productieleiding: Lena Meijer I Promo beeld en visu­e­le sce­no­gra­fie: Hussein Shikha I Camera onder­zoek: Souha Abou Taha I Camera cre­a­tie: Julie de Clercq I Film edit: Noria Chaal I Productie: Kunstenwerk­plaats, stich­ting K.E.K.A. I Co-pro­duc­tie: De Singel, NTGent, Productiehuis Theater Rotterdam, De Brakke grond, Riksteatern I Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Fonds Podiumkunsten en Fonds21.