Over

Kunstenwerkplaats vzw (KWP) is een expe­ri­men­teer­ruim­te en ont­wik­ke­lings­plat­form voor artis­tiek onder­zoek, in de schoot van 2 gemeen­schaps­cen­tra Pianofabriek en Elzenhof, in een net­werk van 22 Brusselse GC’s.

KWP zet in op ont­wik­ke­ling met pro­fes­si­o­neel omka­der­de resi­den­ties en pro­duc­tie-onder­steu­ning van eer­ste onder­zoe­ken en nieu­we cre­a­ties. We ont­wik­ke­len een meer­ja­ri­ge tra­ject­on­der­steu­ning op maat voor een 15-tal kunstenaars/​collectieven: van bij het eer­ste artis­tiek gesprek en de ken­nis­ma­kings­re­si­den­tie, over (niet-resul­taat­ge­richt) onder­zoek en de rea­li­sa­tie van de eer­ste pro­duc­ties, tot het orga­ni­se­ren van de door­stroom naar gro­te­re hui­zen en het opzet­ten van eigen structuren.

Op dit moment zijn onze tra­ject­kun­ste­naars Khadija El Kharraz Alami, Lisa Vereertbrugghen, Renée Goethijn, Aurélie Di Marino, Edurne Rubio, Milo Slayers, Samah Hijawi, Sébastien Hendrickx, Sophia Rodriguez, Ne Mosquito Pas, Castélie Yalombo Lilonge, Oona Libens, Stijn Demeulenaere, Roel Heremans, Rosie Sommers & Micha Goldberg, Lydia McGlinchey, Sara Dziri, Sana Ghobbeh, Rachid Laachir, Sophia Bauer & Marie Schraepen.

KWP zet in op de onder­steu­ning van kun­ste­naars die de gren­zen van hun dis­ci­pli­ne ver­leg­gen. We gaan voor een stretch’ bin­nen de podi­um­kun­sten, en com­bi­ne­ren the­a­ter, dans, per­for­man­ce en hybri­de, mul­ti­dis­ci­pli­nai­re vor­men. Dat zorgt voor inno­va­tie­ve kruisbestuivingen.

KWP kiest voor een bre­de instroom van belof­te­vol­le kunstenaars/​collectieven. Zowel afge­stu­deer­den aan de kunst­op­lei­din­gen als talent uit de infor­me­le cir­cuits vin­den hun weg naar KWP. We focus­sen op kun­ste­naars die nog geen dui­de­lij­ke dis­ci­pli­ne, sta­tuut, plek in het veld of struc­tuur heb­ben. Het zijn kun­ste­naars met aty­pi­sche prak­tij­ken, apar­te voor­tra­jec­ten en/​of ande­re pro­fie­len, maar altijd met een ster­ke eigen signatuur.

KWP cre­ëert een micro­kos­mos waar inter­na­ti­o­naal en lokaal elkaar ont­moe­ten en nieu­we esthe­tie­ken en idee­ën elkaar krui­sen. We ver­bin­den zowel Brusselse en Vlaamse kun­ste­naars met de inter­na­ti­o­na­le scè­ne, als inter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars met loka­le artis­tie­ke dynamieken.

KWP Kunstenwerkplaats

Fortstraat 35 — 1060 Sint-Gillis

02 541 01 70

Unnamed Vlaanderen logo