Plateforme 2023 c Anne van der Pot 02

Reflectiedag tijdens It Takes a City bij Kunstenwerkplaats / Pianofabriek

07.02.24

Value and Judgement: (Invisible) Operating Systems Within the Performing Arts

17 febru­a­ri — 14:00
Kunstenwerkplaats / Pianofabriek


Welke stem­men, ver­ha­len en licha­men wor­den van­daag gepro­gram­meerd in het Europese podi­um­veld en wel­ke wor­den nog steeds uitgesloten?

Ondanks de groei­en­de bewust­wor­ding rond inclu­sie en diver­si­teit wor­den beslis­sin­gen in de podi­um­kun­sten vaak nog geno­men van­uit een Eurocentrisch per­spec­tief en waar­den­sys­teem. Dit gaat niet enkel over hoe het veld werkt van dag tot dag, maar ook de keu­zes in artis­tie­ke pro­gram­me­ring, kunst­prak­tij­ken of finan­ci­ë­le onder­steu­ning. De groei­en­de extreem­recht­se en con­ser­va­tie­ve poli­tie­ke ten­den­sen en hun direc­te invloed op het kun­sten­veld maken de vra­gen wie we kie­zen en hoe we tot deze keu­zes komen nóg urgenter. 

Dit debat ver­diept zich in gedeeld eige­naar­schap van artis­tie­ke programma’s in insti­tu­ten en fes­ti­vals en legt de onzicht­ba­re bar­ri­è­res bloot van gate­kee­ping’ en assi­mi­la­tie. Een ont­man­te­ling van de rea­li­teit van vrije” keu­ze en wie wel­ke moge­lijk­he­den heeft.

Gepresenteerd door Kunstenpunt / Flanders Arts insti­tu­te in het kader van It Takes a City!

Inschrijven kan hier.