Schermafbeelding 2023 02 14 om 10 58 53

Rachid Laachir

Rachid Laachir (1986, België) behaal­de zijn mas­ter sce­no­gra­fie en kos­tuum­ont­werp aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen in 2009. Hij ont­ving voor zijn afstu­deer­werk de prijs voor jong opko­mend talent.

De voor­bije jaren ont­wierp en rea­li­seer­de hij de sce­no­gra­fie van tal­rij­ke the­a­ter­voor­stel­lin­gen in bin­nen- en bui­ten­land, o.a. voor Troubleyn/​Jan Fabre, Marijs Boulogne, Thomas Bellinck, Ballet Dommage en Lotte van den Berg – om er maar enke­le te noe­men. In 2018 werd zijn werk voor Karolien Verlinde, Tuning People, het­pa­leis en Dschungel Vienna geno­mi­neerd voor de Stella Prijs voor Beste Scenografie. Van 2016 tot 2018 was hij ver­ant­woor­de­lij­ke bri­ga­dier bij het deco­ra­te­lier van Opera Ballet Vlaanderen.

Naast zijn werk als ont­wer­per wordt hij vaak uit­ge­no­digd als acteur/​performer voor ver­schil­len­de Belgische en Europese the­a­ter­pro­duc­ties, voor (kor­te, expe­ri­men­te­le) fic­tie­films en voor muziekperformances.

Rachid Laachir cre­ëer­de gedu­ren­de zijn artis­tiek par­cours ook zijn eigen (theater)voorstellingen – waar­in hij zelf ook speel­de – die te zien waren in ver­schil­len­de fes­ti­vals, gal­le­rie­ën en musea. Zijn per­for­man­ce-erva­ring bestrijkt een breed gam­ma van soms onver­wach­te vor­men en domei­nen bin­nen de heden­daag­se en audio­vi­su­e­le kun­sten. Zijn alge­me­ne inte­res­se en zijn ster­ke, radi­ca­le visu­e­le taal draai­en zowel rond de dualiteit/​het anta­go­nis­me van men­se­lij­ke en natuur­lij­ke werel­den, als om de (soci­a­le) evo­lu­tie van de homo sapiens in rela­tie tot zijn vaak nega­tie­ve inter­ac­tie met dier­lijk­heid en natuur.