DSC00812

David Roos

David Roos (Amsterdam, 2000) stu­deer­de in 2022 af als acteur aan de Toneelacademie Maastricht. Sindsdien is hij geves­tigd in Brussel. Vanaf zijn veer­tien­de speelt hij bij Internationaal Theater Amsterdam, onder meer in regies van Simon Stone en Ivo van Hove. Later liep hij sta­ge bij de Toneelschuur en werk­te hij met Ontroerend Goed. Met Tabor Idema vorm­de hij een makers­duo dat beel­dend-absur­dis­ti­sche voor­stel­lin­gen maak­te en speel­de bij o.a. Frascati en Love At First Sight. Verder is hij lid van het Amsterdamse col­lec­tief Schwung. 

Zijn eigen werk is talig en filo­so­fisch. Puttend uit de lite­rai­re en artis­tie­ke canon ver­bindt en decon­stru­eert hij klas­sie­ke bron­nen om tot een per­soon­lijk en eigen­tijds ver­haal te komen. Zijn stijl is trans­pa­rant, in de tra­di­tie van groe­pen als Maatschappij Discordia. Vanuit die trans­pa­ran­tie pro­beert hij een trans­cen­den­te the­a­tra­le erva­ring te cre­ë­ren. Thema’s die daar­bij terug­ke­ren zijn taal en bete­ke­nis, nos­tal­gie, schijn en wer­ke­lijk­heid, de Holocaust en iden­ti­teit. Altijd is hij op zoek naar een radi­caal bevra­gen van de eigen zekerheid. 

In sei­zoen 23 – 24 speelt hij in Funeral van Ontroerend Goed, Nog een toneel­stuk in het heel­al van TG Meffert, Hassan en Moos van de Toneelmakerij en werkt hij aan een solo­voor­stel­ling. Daarnaast stu­deert hij filosofie.