Sorour darabi kunstenfestivaldesarts 2021 c bea borgers 1000x0

Sorour Darabi

Sorour Darabi is een auto­di­dac­tisch artiest.e die woont en werkt in Parijs.H.zij is zeer actief in Iran en maakt deel uit van de onder­grond­se ver­e­ni­ging ICCD waar­van het fes­ti­val Untimely (Teheran) zijn-haar wer­ken heeft getoond voor zijn/​haar ver­trek naar Frankrijk. Tijdens zijn-haar stu­dies aan het CCN in Montpellier cre­ëert h.zij de solo Subject to Change, een voor­stel­ling over de invloed van de tijd en de omge­ving op de trans­for­ma­tie van een indi­vi­du. In 2006 cre­ëert h.zij voor het fes­ti­val Montpellier dan­se Farci.e, een solo over de noties taal, gen­de­ri­den­ti­teit en sek­su­a­li­teit. Zijn-haar laat­ste pro­ject, Savušun, is een ode aan die­pe gevoe­lens, kwets­baar­heid en aan hen die geschokt of getrof­fen zijn. Het is geïn­spi­reerd op de rouw­ri­tu­e­len van de maand Muharram en draait rond emo­ties als ver­driet, angst en leed. Sorour Darabi was voorts ook vertolker.ster voor Jule Flierl et Pauline Brun.