571 silke huysmans hannes dereere c bart dewaele

Silke Huysmans en Hannes Dereere

Silke Huysmans (°Brazilië, 1989) en Hannes Dereere (°België, 1990) wonen en wer­ken in Brussel. Silke stu­deer­de dra­ma aan de KASK School of Arts in Gent en Hannes the­a­ter­we­ten­schap­pen aan de Universiteit Gent. Met hun voor­stel­lin­gen onder­zoe­ken ze het gebruik van jour­na­lis­tie­ke en docu­men­tai­re ele­men­ten bin­nen the­a­ter. Aan de basis van hun artis­tie­ke prak­tijk staat een uit­voe­rig veld­on­der­zoek waar­mee ze hun pro­jec­ten vormgeven.

In 2015 vond een gro­te mijn­ramp plaats in het zui­den van Brazilië, op enke­le kilo­me­ter afstand van het huis waar Silke is opge­groeid. Een onder­zoek over de gevol­gen van de ramp werd het ver­trek­punt van hun eer­ste the­a­ter­voor­stel­ling Mining Stories. De voor­stel­ling ging in 2016 in pre­mi­è­re op het Bâtard Festival in de Beursschouwburg in Brussel en ken­de een uit­ge­brei­de speel­reeks in meer dan veer­tien ver­schil­len­de lan­den. Mining Stories werd in 2017 gese­lec­teerd voor Circuit X (België) en ont­ving in 2018 de hoofd­prijs op het Zürcher Theaterspektakel (Zwitserland).

Voor hun twee­de the­a­ter­voor­stel­ling Pleasant Island zet­te het duo de the­ma­ti­sche focus rond mijn­bouw ver­der. De voor­stel­ling zoomt in op de impact van groot­scha­li­ge mijn­bouw in een ein­di­ge omge­ving. Hiervoor reis­den Silke en Hannes naar het eiland Nauru in de Stille Oceaan dat vol­le­dig werd leeg gemijnd en ont­no­men van zijn natuur­lij­ke grond­stof­fen. Pleasant Island ging in 2019 in pre­mi­è­re op het Kunstenfestivaldesarts in Brussel, en is het komen­de jaar te zien met een uit­ge­brei­de speel­reeks in bin­nen- en buitenland.

Silke en Hannes wer­ken momen­teel aan een nieuw pro­ject over diep­zee­mijn­bouw. Met dit pro­ject slui­ten ze hun tri­lo­gie rond mijn­bouw af. Hun werk wordt onder­steund en gepro­du­ceerd door kun­sten­cen­trum CAMPO in Gent (België).

www​.sil​ke​huys​mans​han​nes​de​ree​re​.com