Thumbnail LJK 20211109 LOOK01 0123 Short Edge 2

Sara Dziri

Sara Dziri cre­ëert een unie­ke ruim­te in het hui­di­ge muziek­land­schap. Haar ruim­den­ken­de aan­pak bij het maken, ver­za­me­len en spe­len van muziek, trekt de aan­dacht van occa­si­o­ne­le fans en veel­ei­sen­de ken­ners, even­goed op gro­te zomer­fes­ti­vals als in klei­ne loka­le clubs. 

Met haar bre­de artis­tie­ke visie en spe­ci­fie­ke over­tui­gin­gen ver­telt Sara Dziri een onge­woon ver­haal op de klan­ken van elec­tro, acid, tran­ce, dis­co, dark wave en jazz. Dat ver­haal ver­telt ze niet alleen. Bij de relea­se van haar debuut­al­bum Close To Home door Optimo Music, ont­wik­kel­de ze een live act samen met klas­sie­ke ney solis­te Valentina Bellanova. Voor cho­re­o­graaf Sidi Larbi Cherkaoui com­po­neer­de ze een per­for­man­ce sound­track. In het hart van de Brusselse under­ground richt­te ze inter­sec­ti­o­neel plat­form Not Your Techno mee op, om vrou­we­lij­ke queer POC arties­ten te pro­mo­ten bin­nen en bui­ten de club scene. 

Door die brug­gen te bou­wen tus­sen stij­len, venues en publie­ken posi­ti­o­neert Sara Dziri zich als een veel­zij­di­ge, all-round elek­tro­ni­sche artiest. Daarmee past ze steeds meer in een rij van pio­niers als Nicolas Jaar, Marie Davidson, Nils Frahm of Floating Points. Haar sets voor Boiler Room, Institut du Monde Arabe en Nuits Sonores had­den haar naam al lang in de hoge­re dj-regi­o­nen gece­men­teerd. Vandaag is ze thuis als resi­dent in Fuse en bij Kiosk en Tsugi radio. Binnenkort komt daar nog de Palestijnse radio Alhara bij, en een samen­wer­king met Bozar in Brussel.

Instagram

Soundcloud

Spotify

Facebook