Thumbnail image1

Marius Lefever, Laurens Aneca & Senne Vanderschelden

Marius Lefever (1996) stu­deer­de in 2021 af aan Autonome Vormgeving in KASK Gent. Hij is
actief als regis­seur, per­for­mer, film­ma­ker, muzi­kant en beel­dend kun­ste­naar. Hij maak­te
eer­der al de kor­te docu­men­tai­re Festina Lente, video-instal­la­tie One Last Guided Tour
geba­seerd op Dante Alighieri’s Inferno, audio­werk onder de naam Lefever&Devriendt samen
met Hector Devriendt , ver­schei­de­ne per­for­man­ces in duo met Senne Vanderschelden en
was (stich­tend) lid van col­lec­tie­ven Stofwolk en Performative Arts Work Space.
Laurens Aneca (1992) stu­deer­de in 2021 af aan de dra­ma-oplei­ding in het KASK in Gent
met de voor­stel­ling Giants (Bijloke Wonderland en TAZ 2021). Laurens is actief als
regis­seur, per­for­mer en dra­ma­turg. Hij is lid van het col­lec­tief Camping Sunset en coach­te er
o.a. Happiness en Ten Oorlog deel 1 en deel 2. Hij fun­geer­de ook als spel­re­gis­seur bij de
voor­stel­ling Dissident van Lara Staal/​NTGent.

Senne Vanderschelden (1996) stu­deert dit jaar af bin­nen de dra­ma-oplei­ding aan het KASK
te Gent met de voor­stel­ling Two Peasants Looking Up. Senne is actief als the­a­ter­ma­ker,
per­for­mer, schrij­ver en cura­tor. In duo met Marius Lefever maak­te hij eer­der ver­schei­de­ne
per­for­man­ces. Hij was (stich­tend) lid van het col­lec­tief Performative Arts Work Space. Als
cura­tor ini­ti­eer­de hij het tij­de­lij­ke gespreks­plat­form Active Archive en werkt hij momen­teel
mee aan kun­sten­fes­ti­val Konvooi.

Voor het eerst wer­ken ze met drie samen aan een voor­stel­ling. In het kader van de
mas­ter­proef van Senne Vanderschelden maken ze Two Peasants Looking Up. De
voor­stel­ling is onstaan tij­dens resi­den­ties in CAMPO, GC De Kriekelaar, ZSenne Art Lab, les
Ballets C de la B, De Pianofabriek en gaat in pre­mie­re op 7, 8, 9 april in CAMPO Nieuwpoort
te Gent.