Enkidu khaled joachim robbrecht tank tink one lightbox

Enkidu Khaled & Joachim Robbrecht

Enkidu Khaled (gebo­ren in 1985 in Bagdad, Irak) is the­a­ter­ma­ker en per­for­mer. Hij was er altijd in geïn­te­res­seerd hoe een men­se­lijk wezen door zijn con­text wordt gevormd, en hoe het zich tot zijn ver­le­den, heden en moge­lij­ke toe­kom­sten ver­houdt. In elk van zijn wer­ken wil hij onder­zoe­ken hoe ele­men­ten als maat­schap­pij, opvoe­ding, gods­dienst, poli­tiek, cul­tuur en trans­for­ma­tie de aard en het gedrag van dit men­se­lijk wezen beïn­vloe­den.
In zijn werk gomt hij de lijn tus­sen het gebied van het the­a­ter en dat van de per­for­man­ce weg om tot nieu­we defi­ni­ties te komen, die tus­sen deze twee heen en terug bewe­gen.
Hij stu­deer­de the­a­ter aan het Institute of Fine Arts in Bagdad en werk­te ook aan ver­schil­len­de stuk­ken in Bagdad. Sinds 2008 leeft en werkt hij in België als the­a­ter­ma­ker en per­for­mer. In België regis­seer­de hij Gecrashed’ (20092010) dat door dethe­a­ter­ma­ker en de Scheld’apen (Antwerpen) gepro­du­ceerd werd, Kidnap’ (20112012) dat door Monty (Antwerpen) en Workspacebrussels (Brussel) gepro­du­ceerd werd, Dreams of Environment’ (20122013) dat door Bâtard Festival (Brussel), dethe­a­ter­ma­ker (Antwerpen) en Workspacebrussels (Brussel) gepro­du­ceerd werd.

Joachim Robbrecht (1979) werkt als toneel­schrij­ver, regis­seur en per­for­mer in Nederland en België. Hij graaft voor zijn werk diep in his­to­ri­sche en poli­tie­ke lagen die de voe­dings­bo­dem voor onze heden­daag­se men­ta­li­teit uit­ma­ken. Geïnspireerd door motie­ven en refe­ren­ties uit het cul­tu­re­le archief maakt hij scherp­zin­ni­ge voor­stel­lin­gen met nu weer een sati­risch en dan een lyrisch karak­ter. Als schrij­ver en per­for­mer werkt of werk­te hij samen met onder ande­re Het Zuidelijk Toneel (Tilburg, NL), NTGent (Gent, BE) , Toneelgroep Oostpool (Arnhem-NL), De Warme Winkel (Amsterdam, NL), Dood Paard (Amsterdam, NL), Julian Hetzel, Sien Vanmaele. Daarnaast bege­leidt hij de leer­tra­jec­ten van jon­ge kun­ste­naars aan ver­schil­len­de oplei­din­gen zoals het con­ser­va­to­ri­um Antwerpen (Creatief Schrijven), KASK con­ser­va­to­ri­um en DAS Theatre Amsterdam (tutor en advi­seur). Daarnaast is hij ook lid van de klei­ne redac­tie van Tijdschrift voor podi­um­kri­tiek Etcetera. Voor zijn werk als regis­seur ont­ving hij de Ton Lutzprijs en Charlotte Köhlerprijs. Voor zijn werk als schrij­ver de Kaas&Kappes Preis en een nomi­na­tie voor de Taalunietoneeschrijfprijs. Zijn voor­stel­ling The Great Warmachine ging spe­ci­fiek over de toe­komst van oor­log­voe­ring en was een belang­rij­ke moti­va­tie om hem bij dit pro­ject te vragen.