Edurne Rubio

Edurne Rubio

De Spaans-Belgische Edurne Rubio (1974) bespeelt met haar per­for­ma­tie­ve instal­la­ties het snij­vlak tus­sen beel­den­de kunst, podi­um­kun­sten en audio­vi­su­eel werk. Ze maak­te aan­van­ke­lijk zowel beel­dend werk, als kor­te video’s, en klei­ne per­for­man­ces. Dat hybri­de werk kwam bij KWP terecht en in 2013 gaf Rubio aan voor het eerst een voor­stel­ling te wil­len maken in de black box. Ze wil­de het ver­haal ver­tel­len van haar vader en zijn broers die als ama­teur-spe­le­o­lo­gen in de jaren 80 en 90 enke­le belang­rij­ke grot­ten heb­ben ont­dekt. Tegelijkertijd ston­den deze grot­ten sym­bool voor het onder­gronds ver­zet tegen de toen­ma­li­ge dictatuur.

Deze span­nen­de onder­ne­ming lever­de de voor­stel­ling Light Years Away (2014) op, een juweel­tje dat bij elke speel­beurt nieu­we data ople­vert. Daarna maak­te Rubio de film Ojo Guarana en cre­ëer­de ze zowel op vraag van Conde Duque als GC Elzenhof pro­jec­ten in situ’. In 2021 pre­sen­teer­de ze samen met de Spaanse kun­ste­na­res Maria Jerez de groot­scha­li­ge pro­duc­tie A Nublo, waar­in ze nagaan hoe natuur­fe­no­me­nen bin­nen het the­a­ter gere­cre­ëerd kun­nen worden.