D Olores Bouckaert

Dolores Bouckaert

Dolores Bouckaert (1976) werkt als regis­seur, auteur, beel­dend kun­ste­naar, actri­ce en per­for­mer. In 2000 debu­teer­de ze als actri­ce bij Victoria(nu CAMPO). In 2004 nodig­de VOORUIT haar uit voor TwentySomething, een belang­rijk schar­nier­mo­ment in haar par­cours: een eer­ste eigen cre­a­tie die ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes samen­bracht. Bouckaert ging ande­ren voor de lens zet­ten, regis­se­ren en ensce­ne­ren. Ze ont­wik­kelt sinds­dien pro­jec­ten voor per­for­man­ce en film, maakt beel­dend werk en installaties.

In haar werk is het lichaam tege­lijk instru­ment en onder­zoeks­ob­ject. Een terug­ke­rend the­ma is de twee­dracht tus­sen inti­mi­teit en publie­ke ver­schij­ning. Performatief werk: Gij zult gezond wor­den (2000), In Search of the Ultimate Seduction (2002), Sterven in stijl(2005), The kind­ness of Geometry (2010) en Deceptive Bodies (2014). Als artist-in-resi­den­ce bij KAAP (20162018) cre­ëer­de ze recent Galop – Biografie van een lichaam. Daar waar Deceptive Bodies focus­te op de bedrieg­lij­ke repre­sen­ta­tie van het the­a­tra­le lichaam, ont­wik­kel­de Galop zich rond de begrip­pen zorg en troost. Momenteel werkt Bouckaert aan het lang­du­rig onder­zoek De Breekbaarheid van het Goede. Naast haar per­for­man­ces, pre­sen­teert ze groeps- en solo ten­toon­stel­lin­gen zowel in bin­nen- als buitenland.