Water, l’atterrée des eaux vives

KWP production

Residencies

  • 19.04 > 24.04.2022
  • 07.02 > 19.02.2022
  • 09.08 > 22.08.2021
  • 11.02 > 14.02.2021

In deze cho­re­o­gra­fie van Castélie Yalombo lijkt alles op los­se schroe­ven te staan. Yalombo staat alleen op de büh­ne, maar haar lichaam wordt schijn­baar van bui­ten­af gedi­ri­geerd. Haar bewe­gin­gen zijn ont­wricht: met geslo­ten ogen laat ze haar lede­ma­ten bewe­gen als­of ze haar eigen pop­pen­spe­ler is. Voor deze krach­ti­ge per­for­man­ce ver­trekt Yalombo van haar ver­hou­ding tot haar meer­vou­di­ge iden­ti­teit: ze werd gebo­ren in België met­een Belgische moe­der en een Congolese vader. Verschillende his­to­ri­sche refe­ren­ties door­krui­sen haar lichaam, maar tel­kens ver­va­gen ze, om een sin­gu­la­ri­teit te clai­men die com­plexer is dan de geijk­te kaders. De kleis­culp­tu­ren die haar omrin­gen ver­wij­zen naar ver­schil­len­de tin­ten van de huid, ter­wijl hun mate­rie een lichaam lijkt te ver­beel­den dat nog niet zijn defi­ni­tie­ve vorm heeft gekre­gen, nog niet is opge­slo­ten in een unie­ke iden­ti­teit. Op een hyp­no­ti­se­ren­de manier beweegt Yalombo zich tus­sen de beel­den, om uit­ein­de­lijk een clown te wor­den: de eni­ge figuur die het recht heeft om vrij­uit te spre­ken. Na haar stu­dies aan het ISAC en haar werk als per­for­mer voor Louise Vanneste, is Castélie Yalombo met Water, l’atterrée des eaux vives voor het eerst te gast op Kunstenfestivaldesarts. Als rij­zen­de ster en stem bin­nen de Belgische cho­re­o­gra­fie, brengt ze een pak­ken­de ode aan de dubbelzinnigheid.

Choreografie: Castélie Yalombo | Musicus: Loucka Ellie Fiagan | Ruimtelijk sound design: Lucie Grésil | Keramiek, sce­no­gra­fie: Sophie Farza | Dramaturgie: Jean Lesca | Coach clown: Anna Kuch | Assistente cho­re­o­gra­fie: Anja Rottgerkamp
Productie, tour­nee: AMA – France Morin, Cécile Perrichon | In samen­wer­king met: KWP Kunstenwerkplaats | Coproductie: Kunstenfestivaldesarts, Charleroi dan­se, Atelier 210, KWP Kunstenwerkplaats, Rising Horses
Met de steun van: Kunstencentrum BUDA, KWP Kunstenwerkplaats, Studio Etangs Noirs, Rising Horses, Les Brigittines, Fédération Wallonie-Bruxelles – Service géné­ral de la Création artistique