The sen­su­al side

Residencies

  • 18.01 > 24.01.2021

The Sensual Side is een solo waar­in Anna Karenina Lambrechts op zoek gaat naar
ver­schil­len­de frag­men­ten van haar sen­su­e­le’ per­soon­lijk­heid. Zo stoot ze op de com­plexe gelaagd­heid van haar karak­ter en op onder­de­len die tegen­ge­steld zijn maar elkaar vaak in even­wicht hou­den. Doch niet altijd. Als per­for­mer pro­beert ze de fra­gi­li­teit en tege­lij­ker­tijd de rauw­heid van de sen­su­a­li­teit uit te beel­den en beweegt ze
zich tus­sen en bui­ten de lij­nen ervan. Een karak­ter kan niet gere­du­ceerd wor­den tot
een enkel­vou­dig iets en dat is net het mooie eraan.