Research

Residencies

  • 20.06 > 25.06.2022

Jeroen Van der Ven doet onder­zoek naar dis­so­ci­a­tief spe­len.

Aan de hand van tech­nie­ken uit o.a. het ver­ba­tim­the­a­ter (het let­ter­lijk imi­te­ren van docu­men­tai­re audio) en vor­men van docu­men­tai­re cho­re­o­gra­fie (bewe­gin­gen van docu­men­tair beeld­ma­te­ri­aal nabe­we­gen), gaat hij als spe­ler op zoek naar hoe lichaam en stem tege­lij­ker­tijd ver­schil­len­de rea­li­tei­ten kun­nen (re)presenteren.

Hoe lichaam en stem van elkaar kun­nen wor­den gedis­so­ci­eerd, waar­door er nieu­we bete­ke­nis­sen kun­nen ontstaan.”