Bronx Gothic

Residencies

  • 29.04 > 01.05.2022

Okwui Okpokwasili cre­ëer­de Bronx Gothic oor­spron­ke­lijk in 2014. Geïnspireerd op een brief­wis­se­ling tus­sen twee zwar­te meis­jes in vol sek­su­eel ont­wa­ken, com­mu­ni­ceert de voor­stel­ling het essen­ti­ë­le van een lichaam in trans­for­ma­tie en de ener­gie­ën die daar­mee gepaard gaan: lief­de, ver­vreem­ding en angst. In een met gor­dij­nen omwik­kel­de ruim­te is het publiek getui­ge van een bij­zon­de­re inti­mi­teit uit de Bronx van de jaren 80. Het is een mythi­sche per­for­man­ce die Okwui Okpokwasili vier jaar lang wereld­wijd heeft getoond, voor ze uit­ein­de­lijk besloot ermee te stop­pen. Voor deze edi­tie van Kunstenfestivaldesarts cre­ëert ze een nieu­we ver­sie die in pre­mi­è­re zal wor­den uit­ge­voerd door per­for­mer Wanjiru Kamuyu. De thema’s van sis­ter­hood en trans­for­ma­tie die in Bronx Gothic cen­traal staan, geven rich­ting aan het pro­ces waar­bij de per­for­man­ce op een nieuw lichaam wordt over­ge­bracht en hoe de inti­mi­teit van de gor­dij­nen kamer opnieuw tot stand komt. In de indruk­wek­ken­de ruim­te van de Brigittines wor­den we ver­wel­komd in het ver­le­den van het ver­haal, en tege­lij­ker­tijd in het heden van deze nieu­we ver­sie van deze nu al mythi­sche performance.

Presentatie: Kunstenfestivaldesarts, Les Brigittines
Creatie: Okwui Okpokwasili | Uitgevoerd door: Wanjiru Kamuyu | Regie, decor­ont­werp, licht­ont­werp: Peter Born | Originele songs: Okwui Okpokwasili | Muziek: Peter Born, Okwui Okpokwasili | Productiecoördinator en toneel­mees­ter: Michaelangelo DeSerio
Productie: Kunstenfestivaldesarts | Coproductie: Tanzquartier Wien, Spielmotor München | Met de steun van: Centre Pompidou Paris; CN D Pantin, Théâtre National de Chaillot, KWP Kunstenwerkplaats
Bijzondere dank aan: Veronica Okeke