Bartlebabe

Bartlebabe is de der­de voor­stel­ling van Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms. De voor­stel­ling neemt de novel­le Bartleby the scri­ve­ner (1853) van de Amerikaanse schrij­ver Hermen Melville als uit­gangs­punt om te kij­ken naar een wereld die gete­kend lijkt door een door­ge­dre­ven digi­ta­li­se­ring en de daar­mee gepaard gaan­de rati­o­na­li­se­ring van ons bestaan. Wat bete­ke­nen deze evo­lu­ties voor de notie van sub­jec­ti­vi­teit en wat is hun invloed op men­se­lij­ke relaties? 

In Bartleby the scri­ve­ner vol­gen we de bele­ve­nis­sen van een advo­caat die de zon­der­lin­ge jon­ge­man Bartleby aan­neemt als kopi­ist op zijn advo­ca­ten­bu­reau op Wall Street. Bartleby levert ondanks zijn stil­te en een zeke­re afwe­zig­heid aan een uit­zon­der­lijk tem­po werk. Tot zijn baas op een dag als ant­woord op een vraag om iets na te lezen zon­der ken­ba­re aan­lei­ding de woor­den I would pre­fer not to’ krijgt. Hoe meer Bartleby deze woor­den her­haalt en ver­dwijnt’ als per­soon, hoe aan­we­zi­ger hij wordt en het leven op het bureau radi­caal ontwricht. 

De figuur van Bartleby spreekt tot de ver­beel­ding in de manier waar­op zijn weer­bar­sti­ge I would pre­fer not to’ niet alleen als nega­tie­ve vorm van ver­zet tegen een sys­teem geldt, maar het sys­teem zelf onmo­ge­lijk maakt. In Bartlebabe zoe­ken we de gren­zen van het arche­ty­pe van Bartleby op, zon­der vrees voor ver­bas­te­ring. Waar stopt Bartleby als per­so­na­ge en begint hij te die­nen als manier van den­ken over de wereld? Welke ande­re weer­bar­sti­ge figu­ren kun­nen voort­vloei­en uit dit 19de eeuw­se per­so­na­ge? Bartlebabe wordt een heden­daags sater­spel gete­kend door het ver­lan­gen ruim­te te geven aan het onvoor­spel­ba­re en onwaarschijnlijke.

Credits:Creatie: Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms Spel: Anna Franziska Jäger Mentoren: Bryana Fritz en Frederik Le Roy Dramaturgisch advies: Simon Baetens Productie: KASK Drama School of Arts, CAMPO Residentie: CAMPO, KWP Kunstenwerkplaats, Vooruit, De School Van Gaasbeek, kun­sten­cen­trum BUDA, Art Basics for Children Met dank aan: Fabrice Delecluse