Ambient Theatre Fury

Co-production

Residencies

  • 14.02 > 27.02.2022

Met Ambient Theatre Fury zet­ten Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms hun artis­tiek onder­zoek ver­der naar de rela­tie tus­sen digi­ta­li­se­ring en sub­jec­ti­vi­teit in cri­sis. De heden­daag­se cul­tuur wordt steeds ster­ker gete­kend door zoge­naam­de ambient’ erva­rin­gen. Netflix-series, popu­lai­re songs, maar ook de streams van onze soci­a­le media feeds: ze ont­staan van­uit een spe­ci­fie­ke krui­sing van licht­zin­nig genot met bana­le ver­lei­ding. Ze gene­re­ren een vorm van afwe­zig­heid; het is een type pseu­do-acti­vi­teit die het tijds­be­sef ver­dooft en een zeke­re onbe­wo­gen­heid ver­langt van het sub­ject. Wat gebeurt er als deze ambient kwa­li­teit uit­ver­groot wordt, geam­pli­fi­ceerd, zodat ze furi­eus over de scè­ne gaat razen zon­der beperkingen? 

Net als in vorig werk com­bi­ne­ren Jäger en Ooms uit­een­lo­pend tekst­ma­te­ri­aal, vaak digi­ta­le rea­dy­ma­des’ of tem­pla­tes, met beel­den­de ele­men­ten en een uit­ge­spro­ken licha­me­lijk­heid. De digi­ta­le wereld waar­toe ze zich ver­hou­den, wordt gete­kend door een over­vloed aan con­nec­tie maar een gebrek aan dia­loog: de ander zien we voor­al als moge­lij­ke weer­spie­ge­ling en beves­ti­ging van ons­zelf. Voor Ambient Theatre Fury gaan ze aan de slag met ver­schil­len­de gespreks­vor­men zoals het inter­view, de the­ra­pie­ses­sie of de first date, en zoe­ken ze de uiter­sten op van dia­loog als ein­de­lo­ze spie­gel en dia­loog als moge­lijk­heid tot tegenspraak.


van & met Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms kos­tuums, sce­no­gra­fie & insi­de eye Carly Rae Heathcote dra­ma­tur­gie Bojana Cvejić tekst­coa­ching Bryana Fritz tech­niek Koen Goossens & Rune Floryn pro­duc­tie CAMPO copro­duc­tie Kunstenwerkplaats Brussel, TAZ & Sabam For Culture – Jong Werk beurs TAZ met de steun van VGC, De Grote Post Oostende