Zijlijn / Linea Lateralis

KWP production

Residenties

  • 03.06 > 13.06.2021
  • 26.04 > 02.05.2021
  • 25.01 > 14.02.2021
  • 07.01 > 12.01.2021

Onder water hoor je vaak veel ver­der dan je kunt zien. Dat is zeker zo in onze Noordzee, daar zie je vaak niet meer dan een paar meter. Onder water reist geluid veel ver­der dan licht en dus kun je ver­der horen dan zien. Daarom is geluid van groot belang voor het zee­le­ven. Ze reke­nen er op voor hun com­mu­ni­ca­tie, navi­ga­tie, voed­sel­voor­zie­ning en voort­plan­ting. De onder­wa­ter­we­reld is een wereld die bij uit­stek bestaat uit geluid, een taal die voor ons mys­te­ri­eus is, soms let­ter­lijk bui­ten ons bevat­tings­ver­mo­gen valt.

Maar de Noordzee is ook de drukst beva­ren zee ter wereld, en daar­naast boren we er naar olie, bou­wen we er wind­mo­len­par­ken, en vis­sen we naar voed­sel. Elke vier­kan­te cen­ti­me­ter van de Noordzee kent wel, op één of ande­re manier, een men­se­lij­ke aan­we­zig­heid. Vaak is de aan­we­zig­heid te mer­ken in de vorm van geluid, want al die acti­vi­teit maakt de Noordzee ook de luid­ste zee ter wereld. 

Zijlijn / Linea Lateralis is een artis­tiek onder­zoek naar de rela­tie tus­sen de bio­fo­nie (geluid gemaakt door zee­le­ven), en de antro­po­fo­nie (geluid voort­ko­mend uit men­se­lij­ke acti­vi­teit). Stijn maak­te eerst onder­wa­ter geluids­op­na­mes langs de kust van België, van de Westerschelde tot Duinkerken. Daarna reis­de hij naar Noorwegen om in de wate­ren rond Bergen nog meer opna­mes te maken en zo het geluids­land­schap aan zowel de zuid- als de noord­grens van de Noordzee vast te leg­gen. Trouw aan zijn naam brengt Zijlijn deze gelui­den in een late­ra­le struc­tuur. 6 luid­spre­kers op een lijn spe­len een com­po­si­tie gemaakt met de opna­mes van de Noordzee. De rij luid­spre­kers staat tegen­over een rij mon­ster­pot­ten: negen mon­ster­bui­zen met zee­wa­ter van de belang­rijk­ste opna­me­lo­ca­ties. De instal­la­tie ver­kent vari­a­ties in zowel klei­ne als gro­te bewe­gin­gen in het geluid, waar­bij de toe­schou­wer de keu­ze heeft om dicht­bij te komen of op afstand te blij­ven. De toe­schou­wer is in fei­te zijn of haar eigen fader en ervaart de com­po­si­tie, en de balans tus­sen bio­fo­nie en antro­po­fo­nie, bij elke nieu­we luis­ter­po­si­tie opnieuw.

De titel van de instal­la­tie, Zijlijn of Linea Lateralis, ver­wijst naar het orgaan in bepaal­de vis­sen dat druk­va­ri­a­ties in het water detec­teert, en ver­bon­den is met hun gehoor. Deze zij­lijn is ont­staan uit het­zelf­de pro­to-orgaan waar­uit onze eigen oren zijn ontstaan.

Commissioned by Concertgebouw Bruges

Conceived, cre­a­ted & com­po­sed by Stijn Demeulenaere

Production: Kunstenwerkplaats I Co-pro­duc­ti­on: Concertgebouw Brugge, iMAL — Art Center for Digital Cultures & Technology I In col­la­bo­ra­ti­on: with STUK — House for Dance, Image and Sound, Lydgalleriet Bergen, ZSenne ArtLab I Supported by The Flemish Community & The Flemish Community Commission of the Brussels Capital Region I Recordings by Stijn Demeulenaere I Recording assis­tants: Anders Bibow Olsen, Kjetil Høidal, Ioana Mandrescu, Kevin Trappeniers & Julien Ortuno I Noise maps cour­te­sy of JOMOPANS I Video trai­ler by Daniel Demoustier 

With the help of Kevin Trappeniers, Ioana Mandrescu, Anders Bibow Olsen, Kjetil Høidal, Julien Ortuno, Jan Haelters, Popi Gkikopoulou, Wim Pauwels, Karlien Vanhoonacker, Lieve Demin, Charlotte De Somviele, Eva Welkenhuyzen, Jan De Moor, Jeroen Vanacker, Ana Ascencio, Gilles Helsen, Julie Lillien Porter, Nikki Sheth, Stéfan Piat, Leander Schönweger, Johan Vandermaelen, Jana Winderen, Philip Janssens, Daniel Demoustier, Marie du Chastel, Kristoff Demeulenaere, Luc Emiel Rooman, Rosa Auber-kraft, Lewi Moors, the Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Jan Seys, the Flanders Marine Institute, the Sea Mammal Research Unit of the Scottish Ocean Institute, Niels Kinneging, JOMOPANS, Ohme, the Notam Spatial Audio Salon, and the crews at Kunstenwerk­plaats VZW, Concertgebouw Brugge, iMAL, STUK, Lydgalleriet Bergen and ZSenne ArtLab. My sin­ce­re gra­ti­tu­de to all of you.