Un-Staging Tactility

Residenties

  • 06.02 > 18.02.2023

In deze pro­me­na­de­per­for­man­ce bestaan­de uit dans, immersie­ve cho­re­o­gra­fie, sculp­tuur en geluids­kunst vra­gen Vera Tussing en mede­wer­kers zich af: Wat komt er vóór aanraking?

Onze tast­zin is ver­we­ven met ver­lan­gen, angst, afkeer, troost, ple­zier, gevaar. Tactiliteit is per defi­ni­tie een com­plex feno­meen, dat onze rela­ties met elkaar en de wereld bepaalt – maar toch vaak on-onder­zocht blijft. Omdat het zo bela­den is met bete­ke­nis, ver­eist aan­ra­king zorg­vul­di­ge afwe­ging. En omdat ieder­een zijn eigen geschie­de­nis van aan­ra­king heeft – die kan bestaan uit trai­ning, oefe­ning, her­in­ne­ring en trau­ma – moet het voor’ van aan­ra­king altijd opnieuw wor­den beleefd, zorg­vul­dig over­wo­gen en her­o­ver­wo­gen bij elke nieu­we ontmoeting.

Drie dan­sers (Helen D’Haenens, Raphael Philipe Damasceno Ferreira de Moura, Christine Sollie) en Vera Tussing nodi­gen het publiek uit om te onder­zoe­ken wie we zijn in bewe­ging, in dans, in dit moment vóór aan­ra­king. Welke her­in­ne­rin­gen aan vroe­ge­re aan­ra­kin­gen dra­gen we in ons? Welke moge­lij­ke aan­ra­kin­gen gaan voor­af aan een onmid­del­lij­ke aan­ra­king? Gebeurt aan­ra­king alleen als we het opmer­ken – als we actief naar de hand van de ander rei­ken? Welke aan­ra­kin­gen mer­ken we über­haupt nooit op?

Creation & direc­ti­on: Vera Tussing Musical | Collaboration & tech­ni­cal direc­ti­on: Michael Picknett | Co-cre­a­ti­on & dan­ce: Helen D’Haenens, Raphael Philipe Damasceno Ferreira de Moura, Christine Sollie, Vera Tussing | Sound con­tri­bu­ti­on by: Margaret Hermant, Fabien Leseure, Anna Muchin, Michael Picknett | Light design: Caroline Mathieu | Costume: Lisa Gambey |Handsculptures & set: Vera Tussing & Lisa Gambey | Contextual research & dra­ma­tur­gy: JS Rafaeli, Nele Oeser, Sebastian Kann | Visuals Promotion: Sarah Yu Zeebroek | Production: Hiros | Co-pro­duc­ti­on: C‑Mine, Kaaitheater, STUK, KAAP | Residencies: CORSO Antwerp, workspa­ce­brus­sels, Kaaitheater, STUK, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, C‑Mine, KAAP | Supported by: Flemish Government