MadDoG

KWP production

Residenties

  • 25.03 > 29.03.2024
  • 11.03 > 16.03.2024
  • 19.02 > 24.02.2024
  • 13.11 > 25.11.2023

In MadDoG wer­ken we met gespro­ken tekst, dans en vocaal werk. Het werk wil de kij­ker ver­strik­ken in een dich­te knoop’ van ver­vloch­ten maar ver­schil­len­de mate­ri­a­len en lagen, geïn­spi­reerd door een tex­tiel­prak­tijk van weven en kant­werk. Dit werk is beïn­vloed door Gothic/​horror en hea­vy metal.

Een knoop kan tegen­strij­dig­he­den bij­een­hou­den. Denken van­uit de knoop vraagt om aan­dacht voor hoe de mate­ri­ë­le wereld wordt bepaald door geweld­da­di­ge geschie­de­nis­sen. De knoop legt de manier bloot waar­op ver­schil­len­de mate­ri­ë­le, his­to­ri­sche en sti­lis­ti­sche objec­ten met elkaar ver­bon­den zijn, even­als de manier waar­op macht ver­bon­den is met bepaal­de con­stel­la­ties en deze struc­tu­reert. MadDoG neemt een Batailleaanse opvat­ting van basis­ma­te­rie’ over en ont­wricht het onder­scheid tus­sen hoog en laag: de bim­bo bestaat mate­ri­eel gezien uit de pro­fe­tes, het tapijt is ook dis­co­bal, het lichaam is tege­lij­ker­tijd hond en mens, bloei is ver­an­kerd in verval.

Artistic direc­ti­on Lydia McGlinchey I Performers Mate Jonjic, Lydia McGlinchey, Estefanía Álvarez Ramírez I Textile Elena Vloeberghen & Lydia McGlinchey I Costume Lynn Vanhoydonck I Composer & musi­cian Iris o0ryxss (Iris Joana Therasse Nicaisse) I Light design Caroline Mathieu I Sound design Korneel Moreaux I Film work Keren Kraizer I Artistic advi­sor Bojana Cvejic I Co-research Stefa Govaert I Vocal coach Fabienne Seveillac I Pro­duc­ti­on Kunstenwerk­plaats I Co-pro­­duc­­ti­on Kaaitheater, STUK, KAAP & VIERNULVIERSupported by BUDA, TEXTURE Museum (Kortrijk) I With the finan­ci­al sup­port of de Vlaamse Gemeenschap & de Vlaamse Gemeenschapscommissie.


Pictures by Keren Kraizer and Victoria Rose Roy.