Spinnen / webben

KWP production

Residenties

  • 18.04 > 29.04.2022
  • 20.09 > 01.10.2021

Een alwe­ten­de Spin en een opko­men­de Artificiële Intelligentie ont­moe­ten mekaar in deze nieu­we voor­stel­ling van Oona Libens. Ze gaan met mekaar in gesprek over de geschie­de­nis van het weven en de toe­komst van de digi­ta­le tech­no­lo­gie. Tijdens hun dia­loog wordt een web van con­nec­ties en per­spec­tie­ven gesponnen.

Spindle ver­trekt van­uit de link tus­sen deze twee schijn­baar tegen­over­ge­stel­de tech­no­lo­gie­ën. Ponskaarten die tij­dens de indu­stri­a­li­sa­tie het weven moesten effec­ti­vi­se­ren, vorm­den de inspi­ra­tie en basis voor de vroeg­ste pro­gram­meer­ba­re com­pu­ters. Een weef­sel is net zo goed een dra­ger van nul­le­tjes en een­tjes en zo is weven in prin­ci­pe de eer­ste binai­re technologie.

Zoals in de wer­ke­lijk­heid pro­beert de AI in de voor­stel­ling het hele wereld­ge­beu­ren in data te gie­ten en via die infor­ma­tie de toe­komst te voor­spel­len. Terwijl de Spin — het arche­ty­pe van een weef­ster — haar web weeft, leert de AI haar te imi­te­ren, maar ook te inti­mi­de­ren. De Spin bezit name­lijk het laat­ste mys­te­rie der natuur, waar de AI nog geen vat op heeft: het spin­nen van spinnenzijde…

In Spindle bouwt Oona Libens een intri­caat uni­ver­sum op bestaan­de uit dra­den en aller­lei instru­men­ten uit de tex­tie­le sfeer als meta­foor om de digi­ta­le wereld te illu­stre­ren. Op scè­ne staat een groot weefgetouw/​primitieve com­pu­ter dat zowel beeld als geluid voort­brengt. Zoals in eer­der werk gebruikt ze zowel ver­ou­der­de als heden­daag­se pro­jec­tie­tech­nie­ken, scha­duw- en licht­ef­fec­ten om een efe­meer, tac­tiel en soms hape­rend uni­ver­sum te cre­ë­ren. Voor deze voor­stel­ling werk­te ze samen met muzi­kan­ten Jürgen De Blonde en Vica Pacheco.

Spindle is een zoek­tocht naar een nieuw nar­ra­tief rond digi­ta­le voor­uit­gang — een waar we als gebrui­kers con­tro­le over heb­ben en die in sym­bi­o­se staat met de natuur. Misschien kun­nen we leren van de weef­tech­niek en met name de traag­heid en com­plexi­teit ervan?

Concept en uit­voe­ring: Oona Libens | Performance: Amanda Lebert/​Meri Ekola, Oona Libens | Techniek: Amanda Lebert/​Meri Ekola | Sound Design: Vica Pacheco, Jürgen De Blonde | Dramaturgie & eind­re­gie: Renée Goethijn | Script: Oona Libens | Software & elec­tro­ni­ca: Jakob Jennerholm Hammar, Marcel Samyn | Robot stu­ring: Francis Brady | Sound tech­ni­ci­an: | Productieassistent: Ambre Andriamanana | Productie: Kunstenwerkplaats KWP | Co-pro­du­cen­ten: Vooruit, STUK, Inkonst (Malmö) | Dank aan: Gouvernement Gent, Inter Arts Center Malmö (SE), HAUT (DK), Industriemuseum, Buda Kortrijk, Kris Verdonck, Christina Amelia Candea, Simon Halsberghe, Nina de Vroome, Christina Claesson, Eva Renfalk, Daniel Libens, Thom Kiraly, Mattias Hållsten, Anna Rheingans | Met de steun van: Vlaamse Gemeenschap, Swedish Arts Grants Committee (Konstnärsnämnden), Region Skåne, Helge Ax:son Johnson Stiftelse